zarzadzenie 108/08

Zarządzenie Nr 108/2008
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 17 czerwca 2008 r.

w sprawie: trybu pobierania dochodów budżetowych i dokonywania wydatków jednostek budżetowych gminy Nowy Dwór Mazowiecki.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1


1.  Jednostki budżetowe gminy realizujące dochody budżetowe obowiązane są:
   1)  prawidłowo i terminowo ustalać należności z tytułu dochodów budżetu gminy oraz gromadzonych dochodów własnych,
   2)  pobierać wpłaty i terminowo dokonywać zwrotów nadpłat,
   3) prowadzić ewidencję dochodów budżetowych oraz dochodów własnych według działów i rozdziałów określających rodzaj działalności oraz według paragrafów klasyfikacji,
   4) terminowo wysyłać do zobowiązanych  faktury z tytułu świadczonych usług,
   5) terminowo wysyłać do zobowiązanych wezwania do zapłaty lub faktury z tytułu świadczonych usług,
   6) terminowo wysyłać do zobowiązanych upomnienia oraz podejmować w stosunku do nich czynności zmierzające do wykonania zobowiązania w drodze egzekucji.
2. Czynności egzekucyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt. 5 i 6 nie stosuje się, jeżeli należność nie przewyższa kosztów wystawienia wezwania do zapłaty lub upomnienia.
3. Burmistrz Miasta będący organem podatkowym obowiązany jest do ustalenia i pobrania dochodów z tytułu podatków, opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetowych, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
4. W zakresie i na zasadach umarzania należności określonych w odrębnych przepisach, t.j. ordynacja podatkowa, uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Nowy Dwór Mazowiecki lub gminnym jednostkom organizacyjnym, umarzać należności nieściągalne bądź podejmować działania określone w tych przepisach.
5. Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań rządowych zleconych gminie powinny być zaliczone na rachunek bieżący - subkonto rachunku dochodów budżetu Urzędu Miejskiego, który prowadzi pobór i ewidencję danej należności.

§ 2


1. Jednostki budżetowe przyjmujące dochody do kasy są obowiązane do przekazania ich w dniu pobrania (wpływu) na właściwy rachunek bieżący.
W uzasadnionych przypadkach, w zależności od wysokości przyjętej gotówki oraz właściwego jej zabezpieczenia, kierownik jednostki może podjąć decyzję określającą częstotliwość przekazywania gotówki do banku.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy stałego zapasu gotówki na wydatki bieżące.
3. Wpłaty należne gminnej jednostce budżetowej, dokonane na jej niewłaściwy rachunek bankowy, jednostka przekazuje na właściwy rachunek we własnym zakresie.
4. Jednostki budżetowe realizujące dochody gminy przekazują na rachunek podstawowy gminy pobrane dochody wg stanu środków na ostatni dzień każdego miesiąca nie później niż do dnia 5 następnego miesiąca.
5. Urząd Miejski realizujący zadania z zakresu administracji rządowej pobrane dochody przekazuje zgodnie z zasadami określonym w odrębnych przepisach.

§ 3

1. Kwoty dochodów nienależnie wpłaconych (pobranych) lub orzeczonych do zwrotu stanowią nadpłaty.
2. Jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej, jednostka zalicza nadpłaty na inne wymagalne należności przypadające od tego samego dłużnika, a w razie braku takich należności – zwraca je uprawnionej osobie.
3. Nadpłaty w dochodach budżetowych, powstałe zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych, zwraca się z tej podziałki klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.
4. Podstawą dokonania zwrotu nadpłaty jest pisemne polecenie zwrotu, którego wzór stanowi załącznik  do niniejszego zarządzenia,  podpisane przez kierownika jednostki i głównego księgowego danej jednostki.
5. Polecenie zwrotu, o którym mowa w ust. 4, zawiera uzasadnienie zwrotu i wskazanie daty wypłacenia zwracanej kwoty. Jeżeli w jednostce dokonującej zwrotu nadpłaty jest dowód przychodowy, w wyniku realizacji którego powstała nadpłata, na dowodzie tym należy zamieścić adnotację o dokonanym zwrocie ze wskazaniem daty pozycji zaksięgowania zwrotu.
6. Oprocentowanie nadpłat należności budżetowych pomniejsza dochody budżetowe z tytułu odsetek za zwłokę, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Oprocentowanie nadpłat podatków zaliczanych na zaległość podatkową powiększa dochody budżetowe z tytułu odsetek od tych zaległości.
8. Opłaty przekazów pocztowych i opłaty bankowe związane ze zwrotem nadpłat obciążają wydatki budżetowe jednostki dokonującej zwrotu nadpłaty, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. W przypadku zwrotu nadpłat podatkowych koszty polecenia przelewu obciążają organ podatkowy, koszty przekazu pocztowego pomniejszają zwracaną nadpłatę.

§ 4

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków budżetowych w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 3
2. Otrzymane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy w terminie określonym w § 2 ust. 4 lub w aktach wyższego rzędu.
3. Zwroty wydatków uzyskane przez gminne jednostki budżetowe z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki bieżące i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 5

1. Odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym jednostek budżetowych są dochodami budżetu gminy.
2. Odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych stanowią dochody dochodów własnych, a koszt prowadzenia rachunku bankowego są wydatkiem dochodów własnych.

§ 6

1. Kierownicy jednostek budżetowych gminy prowadzą ewidencję wydatków – uwzględniając klasyfikację paragrafów wydatków, określoną w przepisach o klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – umożliwiającą ustalenie wielkości zaangażowanych środków, wysokości poniesionych wydatków oraz ich zgodność z planem.
2. Kierownicy jednostek budżetowych gminy realizujący wydatki pochodzące z funduszy strukturalnych prowadzą dodatkową ewidencję tych wydatków – uwzględniając klasyfikację wydatków strukturalnych, określoną w przepisach
w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych – umożliwiającą ustalenie wielkości zaangażowanych środków i wysokości poniesionych wydatków.
3. Kierownicy jednostek budżetowych gminy dokonują wydatków do wysokości kwot ujętych w planie finansowym jednostki, przeznaczonych na dany cel lub zadanie.
4. Wydatki jednostek budżetowych gminy dokonywane są w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z poczynionych nakładów.
5. Jednostki budżetowe gminy prowadzą ewidencję kosztów realizacji inwestycji umożliwiającą ustalenie źródeł finansowania inwestycji, wielkości zaangażowanych środków, w tym otrzymanych od innych jednostek organizacyjnych.
6. Środki finansowe przeznaczone na finansowanie inwestycji przekazane przez inne jednostki organizacyjne, są przechowywane zgodnie z przepisami regulującymi sposób wykonywania budżetu jednostki samorządowej.

§ 7

1. Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane:
- pracownikom – na koszty podróży, pokrycie drobnych wydatków oraz na zakup artykułów żywnościowych do stołówek prowadzonych przez szkoły i przedszkola,
- w innych przypadkach określonych w odrębnych przepisach.
2. Pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki mogą być udzielone zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy w wysokości nie przekraczającej przeciętnej kwoty wydatków półtoramiesięcznych. Na podstawie uznanych rachunków pokrywa się pełne kwoty należności.
3. Zaliczka powinna być rozliczona nie później niż w terminie 14 dni po jej wypłaceniu. Zaliczka stała powinna być rozliczona po upływie okresu, na jaki została udzielona, przed końcem roku budżetowego oraz przed ustaniem stosunku służbowego.
4. Jednostka budżetowa jest zobowiązana do uzyskania od pracowników, którym są udzielone zaliczki do rozliczenia, pisemnej zgody na potrącenie nie rozliczonych zaliczek z wynagrodzenia pracownika, chyba że na podstawie odrębnych przepisów jednostce przysługuje prawo potrącenia z wynagrodzenia nie rozliczonej w terminie zaliczki.
5. Jeżeli zaliczka podjęta przez pracownika nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika.
6. Do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielone dalsze zaliczki.
7. Kwoty zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a nie wydatkowanych do końca roku budżetowego powinny być wpłacone do banku najpóźniej w ostatnim dniu roboczym roku budżetowego na rachunek bieżący. Zwroty z tytułu nie wydatkowanych zaliczek zarachowuje się na zmniejszenie wydatków budżetowych roku, w którym udzielono zaliczki.

§ 8

1. Jednostka budżetowa może zaciągać zobowiązania na realizację zadań do wysokości kwot wydatków ujętych w zatwierdzonym planie finansowym.
2. Zobowiązania z tytułu umów wieloletnich mogą być zaciągane tylko w wypadku, gdy umowy te uzasadnione są odpowiednimi programami prac oraz z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 9

Do zagadnień nie unormowanych w niniejszym zarządzeniu stosuje się przepisy ustaw i rozporządzeń wykonawczych obowiązujących jednostki sektora finansów publicznych.

§ 10

Zobowiązuję do zapoznania się z treścią zarządzania i do jego stosowania podległe i nadzorowane jednostki organizacyjne gminy.

§ 11

Traci moc uchwała Nr 255/2002 Zarządu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 05 lutego 2002r. w sprawie: trybu pobierania dochodów budżetowych i przychodów środka specjalnego przez jednostki budżetowe i dokonywania wydatków.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-07-24 11:13:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-07-24 12:51:42)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki