XXV sesja Rady Miejskiej - sprawozdanie

XXV sesja Rady Miejskiej

29 sierpnia br. roku odbyła się odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej, podczas której przedstawione zostały informacje dotyczące: działalności organizacji i stowarzyszeń społecznych na terenie miasta oraz ich współpracy z Radą Miejską i Burmistrzem Miasta, przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2008/2009 oraz informacja o kosztach utrzymania poszczególnych obiektów oświatowych za I-półrocze 2008r.
Rada Miejska wyraziła zgodę na realizację projektu inwestycyjnego dotyczącego modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w naszym mieście. Projekt finansowany będzie z udziałem Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Beneficjentem przedsięwzięcia będzie miejscowy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Nastąpiły zmiany z budżecie miasta. Obecnie plan dochodów wynosi ogółem 78 167 411 zł, a plan wydatków 93 174 638zł. Deficyt budżetu miasta w wysokości 15 007 227 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów (6 250 000 zł), zaciągniętych pożyczek (950 000 zł) oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (7 807 227 zł).
Określony został tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalonym na podstawie odrębnych przepisów. Pozwoli to, dyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez naszą gminę, w jednakowy sposób wyliczać uśrednione pensum dla nauczycieli.
Ustalone zostały również zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez nasze miasto, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
Ustalone zostały najniższe wynagrodzenia zasadnicze oraz wartość jednego punktu dla potrzeb określania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejskiego Zakładu Oczyszczania, Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.
Na terenie miasta wyznaczono stałe miejsca do prowadzenia handlu obwoźnego tj.: plac targowy przy ul. Targowej 11, plac targowy przy ul. Sempołowskiej 1 oraz plac targowy przy ul. Szpitalnej. Wyznaczono również sezonowe miejsca do sprzedaży owoców. W terminie od 15 maja do 30 września sprzedaż owoców może odbywać się w rejonie sklepów: „Mini Max” (ul. Legionów), „Biedronka” (ul. Mazowiecka), „Polo Market” (ul. Berlinga), „4 Asy” (ul. Wojska Polskiego); na parkingach przy: ul. Miodowej, ul. Malewicza, ul. 29 Listopada, ul. Bohaterów Modlina na wysokości targowiska nr 2 oraz na placu przed Izbą Przyjęć (ul. 29 Listopada), przy postoju TAXI (ul. Wojska Polskiego) i w okolicach sklepu przy ul. Dworcowej. Przed cmentarzem przy ul. Słowackiego dopuszcza się prowadzenie handlu zniczami i kwiatami każdego roku w terminie od 25 października do 5 listopada. Ponadto nastapiła zmiana dotycząca handlu owocami, polega ona na tym, iż na mocy uchwały nr XXV 259/08 wprowadza się zezwolenie na handel wszystkimi rodzajami owoców.
Rada Miejska z budżetu naszej gminy udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w kwocie 15 000 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku działania żywiołu trąby powietrznej 15 sierpnia 2008r.
Wprowadzono zmiany do Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2008 – 2015 z rozszerzoną prognozą do roku 2020. Zmiany dotyczą zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa lokali socjalnych”. Zmianie uległa wysokość kwoty związanej z realizacją tego zadania. Została ona rozszerzona do wysokości 6 000 000 zł.
Z dniem 29 sierpnia 2008r. odwołano radnego Waldemara Gajewskiego ze składu doraźnej komisji do rozpatrywania wniosków o nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”.
Rada Miejska wyraziła zgodę na wykorzystanie herbu miasta Nowy Dwór Mazowiecki przez Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pestka” w Nowym Dworze Mazowieckim na drukach do korespondencji.
Zgodnie z decyzją Rady od 1 września 2008r. Burmistrz Miasta otrzyma wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 6000 zł, dodatek funkcyjny – 2100 zł, dodatek specjalny – 3240 zł oraz dodatek za wysługę lat.

Wytworzył:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Udostępnił:
Zwolińska Edyta
(2008-08-22 09:18:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Zwolińska Edyta
(2008-09-08 15:39:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki