zarządzenie 124/08

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  124 / 2008
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 10 lipca 2008 r.

w sprawie: planu finansowego dochodów budżetowych i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2008.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 186  ust. 3 i ust. 4  ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

&1


Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2008 uchwałą Nr XXIV/234/2008 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 1 lipca 2008 r. 


&2


Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2008  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2008 :

1/uchwałą Nr XXIV/234/2008 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 1 lipca 2008 r. 
2/zarządzeniem  Nr 122/2008 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 10 lipca 2008 r. 


&3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2008 oraz podlega ogłoszeniu.

Z upoważnienia Burmistrza
Z – ca Burmistrza Miasta
Jacek Gereluk

Wytworzył:
Udostępnił:
Zwolińska Edyta
(2008-09-15 12:21:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Zwolińska Edyta
(2008-09-15 13:26:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki