☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 29.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Impreza masowa

I.  Zezwolenie na imprezę masową  

1. Organizator nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy powinien wystąpić do Burmistrza Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

druk do pobrania:

PDF

Do wniosku dołącza:

-graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;

-instrukcję, o której mowa w art.6 ust.4, z zastrzeżeniem ust.2 (ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych),

-terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;

-informację o:
a) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
b) przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;

-osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;

-informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;

-informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, a w szczególności zachowanie osób uczestniczących w imprezie masowej,

-niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej, Organizator dołącza do wniosku opinie Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, Dyrektora Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (opinie zachowują ważność przez 6 miesięcy od dnia ich wydania).

-harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz

-harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania    

2. W przypadku gdy właściciel, posiadacz, użytkownik obiektu lub zarządzający obiektem, na terenie którego ma być przeprowadzona impreza masowa, rozpoczął jego użytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a charakter imprezy masowej jest zgodny z przeznaczeniem obiektu, organizator do wniosku dołącza ważne opinie, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim.

3. Burmistrz Miasta może zażądać od organizatora dodatkowej dokumentacji w postaci:

a)kopii aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.4));

b) dokumentu poświadczającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 53 ust. 1;

c) pisemnej zgody na przeprowadzenie imprezy masowej, wydanej przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego - w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

II. Wystąpienie do właściwych miejscowo instytucji

Organizator nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy powinien zwrócić się do Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, Dyrektora Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim, z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach;

Do wniosku Organizator załącza:

a) pełną dokumentację, dołączoną do wniosku skierowanego do Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej (z wyjątkiem ust. 1 pkt. 7 oraz ust 2. i 3.)

b) program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;

c) regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;

d) pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej;

e) warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.

III. Obowiązki, zadania, odpowiedzialność organizatora podczas przeprowadzenia imprezy masowej

 1. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania oraz spełnia wymogi w zakresie: zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie; ochrony porządku publicznego; zabezpieczenia pod względem medycznym; zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.
 2. Organizator zapewnia:
  a. spełnienie wymogów określonych, w szczególności, w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
  b. udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa;
  c. pomoc medyczną;
  d. zaplecze higieniczno-sanitarne;
  e. wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji;
  f. warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej;
  g. sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych;
  h. wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej.
 3. Liczebność służby porządkowej oraz służby informacyjnej określa się w następujący sposób:
  a. w przypadku imprezy masowej niebędącej imprezą masową podwyższonego ryzyka - co najmniej 10 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 1 członek służby porządkowej lub służby informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 20 % ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej;
  b. w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka - co najmniej 15 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 200 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 2 członków służb: porządkowej lub informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 50 % ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej.
 4. Organizator opracowuje i udostępnia osobom uczestniczącym w imprezie masowej regulamin obiektu (terenu) oraz regulamin imprezy masowej zawierający warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób na niej obecnych.
 5. Organizator opracowuje instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.
 6. Organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom w niej uczestniczącym (art. 53, ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych).

IV. Dodatkowe informacje

 1. Burmistrz Miasta wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.
 2. W przypadku zmiany terminu imprezy organizator ma obowiązek na 7 dni przed jej terminem zawiadomić o tym fakcie Burmistrza Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim, Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, dyrektora Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim.
 3. Zgodnie z art. 31 ust. 1 i 2 Organ kontroluje zgodność przebiegu imprezy masowej podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu. Organ może kontrolować zgodność przebiegu imprezy masowej niebędącej imprezą masową podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu.

V. Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

Wydział Spraw Obywatelskich

ul. Zakroczymska 30

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

 tel. 22 5122266

VI. Opłaty

Opłata skarbowa:

 • za wydanie zezwolenia - 82,00 zł,
 • za pełnomocnictwo - 17 zł.
 • w formie przelewu bankowego:
  Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim  
  nr : 35 8009 1062 0016 4119 2007 0001 
 • w formie gotówki (bez prowizji):
  Urząd Miejski, ul. Zakroczymska 30 Punkt bankowy MBS, pokój 7 na parterze

VII. Tryb odwoławczy

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
ul. Kielecka 44 w Warszawie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

VIII. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 Nr 62, poz.504 ze zm.), art. 104 i 107 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Ustawa z dnia

Wytworzył:
Wydział Spraw Obywatelskich
Udostępnił:
Żuk Artur
(2003-06-27 13:03:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2022-05-17 13:50:05)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4309376