zarządzenie 131/08

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  131 / 2008     
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki     
z dnia 1 sierpnia 2008 r.     
     

 


w sprawie :  harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta w 2008 r.      
     
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 186  ust. 5 i 6  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje :    

 
     
§  1  

   
     
1. Przyjmuje się harmonogram realizacji dochodów  budżetu miasta w 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.    
2. Przyjmuje się harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta w 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.    


     
§  2     


     
Traci moc:     
1/  zarządzenie nr 86/2008  Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków  budżetu miasta w 2008 r.    


     
§  3     

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2008.     


     
     
Z up. Burmistrza
Z - ca Burmistrza Miasta
Jacek Gereluk     
    

Wytworzył:
Udostępnił:
Zwolińska Edyta
(2008-10-06 13:19:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Zwolińska Edyta
(2008-10-06 14:10:25)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki