zarządzenie nr 144/08

ZARZĄDZENIE Nr  144 / 2008
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 28 sierpnia 2008 r.

 

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki   za I półrocze 2008 r., informacji o przebiegu wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2008 r., informacji o przebiegu wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2008 r. podlegających zwrotowi do budżetu państwa oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2008 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki za I półrocze 2008 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz  z częścią opisową stanowiącą jego integralną część,
2. Informację o przebiegu wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za  I półrocze 2008 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 2,
3. Informację o przebiegu wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2008 r. podlegających zwrotowi  do budżetu państwa w brzmieniu określonym w załączniku nr 3,
4. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2008 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 4,

przekazać: Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej .

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski

Wytworzył:
Udostępnił:
Zwolińska Edyta
(2008-10-06 15:19:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Zwolińska Edyta
(2008-10-06 15:22:11)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki