☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 28.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zgłoszenie wykreślenia z ewid.dział.gosp. - text

 

Wykreślenie Wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG)

1. Miejsce załatwienia sprawy
Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć:
Urząd Miejski 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30,Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 229, II piętro  lub w dowolnie wybranym innym Urzędzie Gminy.

2.Zgłoszenia dokonuje się na podstawie wniosku CEIDG-1 o wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z odpowiednimi częściami wniosku (CEIDG-MW, CEIDG-RB, CEIDG-RD, CEIDG-SC, CEIDG-PN i CEIDG-POPR), jeżeli ich dołączenie jest konieczne.
Przy składaniu wniosku należy okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

3.Opłaty   
a) Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest wolny od opłat.
b) Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł.
Wpłat można dokonywać w punkcie kasowym Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w budynku  Urzędu Miejskiego p. 7 na parterze albo na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Nowy Dwór Mazowiecki nr  35 8009 1062 0016 4119 2007 0001
UWAGA! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

4 Sprawę załatwia i udziela wyjaśnień
Urszula Kleniewska - Inspektor
Tel. 22 5122266
5. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Maria Stawicka – Naczelnik Wydziału spraw Obywatelskich

6. Termin załatwienia sprawy
Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku a następnie przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od otrzymania wniosku  złożonego przez osobę uprawnioną. Poprawność wniosku weryfikuje system teleinformatyczny CEIDG. Organem ewidencyjnym jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii .
Burmistrz  Miasta Nowy Dwór Mazowiecki nie wydaje zaświadczeń o wpisie do CEIDG.
Jeżeli wniosek jest niepoprawny, to organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
7. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.
8. Podstawa Prawna
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

( j. t. Dz. U. z 2018 r.poz. 647).

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz.646)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044)

Więcej informacji na stronie: www.firma.gov.pl

OBOWIĄZUJE WNIOSEK CEIDG-1 Druk do pobrania
 

 

Wytworzył:
Urszula Kleniewska
(2016-05-31)
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2013-11-08 14:29:14)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156