☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Czwartek 11.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XXIX sesja Rady Miejskiej - sprawozdanie

Budżet na 2009 uchwalony

16 grudnia 2008r. odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej, podczas której radni jednogłośnie przyjęli budżet miasta na 2009r. Dochody budżetu miasta zaplanowano w wysokości 82 892 841 zł, natomiast wydatki na poziomie 111 220 170 zł. Deficyt budżetu miasta w wysokości 28 327 329 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów (27 600 000 zł) i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (727 329 zł).
Na terenie powiatu nowodworskiego nie ma izby wytrzeźwień, do której można by było doprowadzić osoby w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają m.in. powód do zgorszenia w miejscu publicznym. W związku z tym podjęto decyzję o udzieleniu miastu stołecznemu Warszawa, z nowodworskiego budżetu na 2009r., pomocy finansowej w formie dotacji celowej na prowadzenie Izby Wytrzeźwień w Warszawie.
Ustalona została wysokość ekwiwalentu dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Ekwiwalent w wysokości 8 zł za godzinę należy się strażakom, gdy udział i czas udziału danej jednostki np. w działaniach ratowniczych zostanie pisemnie potwierdzony przez m.in. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej lub Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Określone zostały maksymalne kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, przyznawanej nauczycielom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto oraz określenia specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2009. W przyszłym roku dofinansowaniem objęte będą następujące specjalności i formy kształcenia nauczycieli: studia językowe dające kwalifikacje do nauczania języków obcych w danym typie szkoły, studia magisterskie i podyplomowe na kierunkach zgodnych z potrzebami szkoły, a także kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki. Określono na 2009r. maksymalne kwoty dofinansowania opłat na kształcenie nauczycieli w wysokości: do 80% faktycznych kosztów za semestr, za studia językowe, do 70%  - za studia magisterskie i podyplomowe, do 70% faktycznych kosztów całej formy doskonalenia w przypadku kursów kwalifikacyjnych i doskonalących, seminariach oraz innych form doskonalenia. Kursy kwalifikacyjne i doskonalące związane z nowymi pracowniami komputerowymi- warunkujące otrzymanie pracowni – mogą być refundowane w 100%. Dofinansowanie przyznawane jest przez dyrektora szkoły, przedszkola na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej z nauczycielem skierowanym na określoną formę kształcenia lub doskonalenia.
Uchwalony został regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, określenia szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także określenia niektórych innych składników wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto w 2009r.
Uchwalony został również Program Stypendialny w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki, który obejmuje następujące rodzaje stypendiów: stypendia za wyniki w nauce dla uczniów publicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Nowy Dwór Mazowiecki; stypendia artystyczne dla osób szczególnie wyróżniających się w dziedzinie twórczości artystycznej; stypendia sportowe dla szczególnie uzdolnionych sportowców; stypendia celowe, stanowiące wsparcie finansowe udziału zawodników w sportowej imprezie o randze międzynarodowej; nagrody finansowe dla zespołów sportowców (dotyczy gier zespołowych), stanowiące częściową refundację kosztów udziału w obozie szkoleniowym; nagrody finansowe dla zawodników i trenerów; stypendia dla zawodników posiadających licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym. W roku 2009, w uzasadnionych przypadkach, stypendia i nagrody będą przyznawane przez Burmistrza Miasta w formie zarządzenia na wniosek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w Regulaminie.
Uchwalono Miejski Program Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2009. Program określa zadania, których realizacja ma na celu zapewnienie mieszkańcom naszego miasta dostępu do profesjonalnej pomocy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Realizacja zamierzonych celów Programu służy m.in.: ograniczeniu występowania negatywnych zjawisk, będących skutkiem nadużywania lub uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych w szczególności przemocy w rodzinie, zwiększeniu dostępności do pomocy psychospołecznej dla osób i rodzin z problemami uzależnień i przemocy, ograniczeniu występowania zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz zmniejszeniu rozmiarów populacji osób ryzykownie pijących napoje alkoholowe. Ponadto podjęte zostaną działania służące wzmocnieniu współpracy osób, instytucji i organizacji lokalnych zajmujących się profilaktyką uzależnień oraz pomocą dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej.
Przyjęto Program i zasady współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009r. Głównym celem Programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi.
Rada Miejska uznała skargę p. Tadeusza Sawickiego z dnia 15.09.2008r. na działalność Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, która wpłynęła do Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 13.10.2008r. za bezzasadną.

Wytworzył:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-12-08 11:13:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-12-30 12:33:32)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380