uchwała 294/08

Uchwała Nr XXIX / 294 /2008
Rady Miejskiej w  Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 16 grudnia  2008 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Miejska    w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
a/ zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2008 r. o kwotę  1.059.776 zł.
b/ zwiększa się dochody budżetu miasta na 2008 r.  o kwotę   2.710.133 zł.
Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi  85.620.252 zł.


§ 2


Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały :
a/ zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2008 r. o kwotę   2.010.250 zł.
b/ zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2008 r.  o kwotę 320.765 zł.
Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi  86.570.252 zł.

§ 3


1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 po dokonanych zmianach określa załącznik nr 3.
2. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na zadania inwestycyjne realizowane w 2008 r.
Wydatki na zadania  inwestycyjne w 2008 roku po dokonanych zmianach określa załącznik nr 3a.


§ 4


1. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta do wysokości 950.000 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie  950.000 zł.
2. Zmniejsza się przychody budżetu do kwoty 1.075.000 zł.  (pożyczka 950.000 zł., wolne środki 125.000 zł.)
3. Przychody budżetu w wysokości 125.000 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 125.000 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek ).
Źródła pokrycia deficytu budżetu oraz przychody i rozchody budżetu z wprowadzonymi zmianami określa załącznik nr 4.

§ 5


Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5.

 

§ 6


Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy po dokonanych zmianach określa załącznik nr 6.

§ 7


Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2008 r.
Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego z wprowadzonymi zmianami określa załącznik nr 7.

§ 8


Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.
Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych z wprowadzonymi zmianami określa załącznik nr 8.

§ 9


Wprowadza się zmiany w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wprowadzonymi zmianami określa załącznik nr 9.

§ 10


Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 11


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12


1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski

 

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-12-18 11:52:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-12-18 12:31:54)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki