☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Sobota 03.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

uchwała 295/08

Uchwała Nr XXIX/295/2008
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 16 grudnia 2008r.


zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/287/2008 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2009r. (M.P. Nr 59, poz. 531), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala  co następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały Nr XXVIII/287/2008 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2009r., ust. 7 lit. „b” otrzymuje brzmienie :

b) 
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 3,74 zł.      

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od  1 stycznia 2009r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-12-18 11:53:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-12-18 12:35:36)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4342036