uchwała 296/08

UCHWAŁA  Nr XXIX /296/ 2008
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 16 grudnia 2008r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/279/2008 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 października 2008r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2009r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111) w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2008r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009r. (MP. Nr 78, poz. 692) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009r. (MP, Nr 59, poz. 531), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim  uchwala co następuje:

§ 1

1. W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXVII/279/2008 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 października 2008r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2009r., w tytule „Dwie osie” w wierszu czwartym, kolumnie trzeciej, kwotę „1.280,00” zastępuje się kwotą „1.138,00”.
2. W załączniku Nr 6 do uchwały Nr XXVII/279/2008 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 października 2008r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2009r., w tytule „Trzy osie i więcej” w wierszu drugim, kolumnie trzeciej, kwotę „920,00” zastępuje się kwotą „760,00”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2009r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-12-18 11:54:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-12-18 12:41:32)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki