☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Sobota 03.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

uchwała 297/08

UCHWAŁA NR XXIX/ 297 /08
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 16 grudnia 2008 roku

w sprawie: opłaty od posiadania psów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U.  z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z póź. zm.) oraz  art. 18a ust.1, art.19 pkt.1 lit. f , art. 19 pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.  Nr 121 , poz. 844,  z póź. zm.)  oraz  Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr  59 , poz. 531) , Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki roczną opłatę od posiadania psów w wysokości 40 złotych od jednego psa.

§ 2

1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 maja roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 3

Opłatę  od posiadania psów należy uiszczać  na konto  Urzędu Miejskiego  w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Zakroczymska 30.

§ 4

Zwalnia się z opłaty posiadanie jednego psa utrzymywanego w celu pilnowania zabudowań domków jednorodzinnych wolnostojących i domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z uwzględnieniem zwolnień określonych w art.18a ust.2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 5

Traci moc uchwała nr XXVIII / 289 / 08 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 21  listopada 2008 r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2009 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-12-18 11:54:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-12-18 12:48:00)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4342036