☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Sobota 03.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

uchwała 298/08

Uchwała Nr XXIX/298/2008
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 16 grudnia 2008 roku

w sprawie: opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111,) oraz art. 19 pkt 1a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245 poz. 1775 Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008r. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730 ) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P. 2008 r. Nr 59, poz. 5317) Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim:
a. określa wysokość stawek opłaty targowej.
b. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,
c. zarządza pobór opłaty targowej na targowiskach miejskich Nr 1 i 2 przez pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim
d. zarządza pobór opłaty targowej na targowisku miejskim Nr 3 w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 ustala się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki w wysokości – 20 zł.
2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży:
a. ze stanowiska z samochodu osobowego – 20 zł
b. ze stanowiska – 17 zł
c. z wózka ręcznego, roweru, ręki, kosza – 8 zł
d. ze stanowiska meblowego – 45 zł
e. za 1 metr bieżący zajętej powierzchni – 8 zł.
f. gołębi, królików, psów i innych zwierząt – 2 zł. od stanowiska.
3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.
4. Wysokość opłaty dziennej nie może przekroczyć kwoty – 658, 49 złotych.
5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3

1. Przy obliczaniu należności z tytułu opłaty targowej powierzchnię, z której pobierana jest opłata za zajęcie każdego metra bieżącego powierzchni zaokrągla się do pełnego metra.
2. W przypadku, gdy dokonujący sprzedaży zajmuje mniej niż 1 mb powierzchni, opłatę targową pobiera się w wysokości należnej za 1 mb.

§ 4

Opłaty targowe na targowisku Nr 1 i Nr 2 oraz na pozostałych miejscach gdzie odbywa się handel pobierane będę przez pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących czynności w biurze targowiska miejskiego w osobach:
a. Pan Jarosław Lis,
b. Pan Zygmunt Leszczyński,
c. Pani Ewa Moczulska.

§ 5

1. Zarządza się pobór opłaty targowej na targowisku miejskim Nr 3 w drodze inkasa.
2. Ustala się inkasentów opłat targowych na targowisku Nr 3 w osobach:
a. Pana Bogdana Dąbrowskiego.
b. Pana Czesława Bystrek.
c. Panią Janinę Bystrek.
3. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
4. Wynagrodzenie dla inkasentów targowiska Nr 3 określa się w wysokości 25% pobranych i terminowo wpłaconych kwot.

§ 6


Traci moc uchwała nr XXVIII/290/2008 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 21 listopada 2008 r.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-12-18 11:55:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-12-18 12:51:37)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4342036