uchwała 299/08

UCHWAŁA Nr XXIX/ 299 /08
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla potrzeb określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników szkół i przedszkoli gminnych (nie będących nauczycielami).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego  (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z póź. zm.)   Rada Miejska  w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania przysługujące pracownikom szkół i przedszkoli gminnych (nie będących nauczycielami) w wysokości 700,- zł (słownie złotych: siedemset).

§ 2

Akceptuje się wartość jednego punktu w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla potrzeb określenia tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego  w  wysokości  5,50 zł  (słownie złotych: pięć 50/100).

§ 3

Traci moc:
1) uchwała Nr VII/66/07 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla potrzeb określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników szkół i przedszkoli gminnych (nie będących nauczycielami).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-12-18 11:55:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-12-18 13:03:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki