☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Sobota 03.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

uchwała 300/08

UCHWAŁA Nr XXIX/ 300 /08
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 16 grudnia 2008 r.


w sprawie wypłaty ekwiwalentu dla strażaków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)oraz art. 28 ustawy  z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się  wysokość ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych  i szkoleniach pożarniczych wypłacanego z budżetu gminy w wysokości 8 zł za godzinę.
2. Ekwiwalent wypłaca się za każda godzinę udziału w działaniach ratowniczych lub szkoleniach. W przypadku gdy czas akcji nie wynosi pełnej godziny, ekwiwalent zostanie odpowiednio zaokrąglony do pełnej godziny/ekwiwalent zostanie zaokrąglony do pełnej pierwszej godziny/ ekwiwalent zostanie przeliczony na minuty. W przypadku, gdy czas akcji nie wynosi pełnej drugiej godziny i kolejnej godziny ekwiwalent zostanie odpowiednio zaokrąglony do ½ godziny w górę.
3. Po zakończonej akcji ratowniczo gaśniczej członek OSP biorący udział w działaniach ratowniczych ma obowiązek w ramach otrzymanego ekwiwalentu wyczyścić i umyć sprzęt używany podczas działań jak również sprzęt ochrony osobistej strażaka.

§ 2.

 Ekwiwalent, o którym mowa w § 1, należy się strażakom za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach tylko wtedy, gdy udział i czas udziału (data i godz.) danej jednostki zostanie pisemnie potwierdzony przez:
a)  Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej lub Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,
b) w przypadku działania ratowniczego, gdy nie będzie możliwe uzyskanie potwierdzenia przez podmioty wymienione pod lit. a dopuszcza się potwierdzenie przez właściciela (użytkownika) ratowanego mienia lub sołtysa sołectwa, w którym miało miejsce działanie ratownicze,
c) podmiot organizujący szkolenie.

§ 3.

1. Należny ekwiwalent wypłacany będzie z budżetu gminy w okresach kwartalnych.
2. Ekwiwalent będzie wypłacany na podstawie wniosku  złożonego w Urzędzie Gminy do 20 dnia miesiąca kończącego kwartał, przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej biorącą czynny udział w akcji ratowniczej lub szkoleniu pożarniczym.
3. Wniosek powinien zawierać następujące dane:
a) określenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej biorącej udział w akcji lub szkoleniu,
b) datę, godzinę, nazwę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wzywającej do akcji lub wskazanie daty, godziny i rodzaju szkolenia pożarniczego,
c) wykaz strażaków – członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy wzięli czynny udział w akcji lub szkoleniu,
d) potwierdzenie udziału w akcji ratowniczej zgodnie z § 2 lub organizatora szkolenia.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i znajduje zastosowanie do obliczania ekwiwalentu począwszy od dnia 25 września 2008r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-12-18 11:56:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-12-18 13:07:40)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4342036