uchwała 303/08

UCHWAŁA Nr XXIX/ 303 /08
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 16 grudnia 2008r.

w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, określenia szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także określenia niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki w 2009 roku.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.15, art. 40 ust.1 i art.  41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm .) Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, określenia szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także określenia niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze dla nauczycieli, a także zasady ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli określają przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy -  Karta Nauczyciela.
2. Nauczycielom przysługują także inne dodatki w wysokości i na warunkach określonych w ustawie - Karta Nauczyciela.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski

 

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-12-18 11:57:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-12-22 16:02:03)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki