☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Sobota 03.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

uchwała 304/08

UCHWAŁA Nr XXIX/ 304 /2008
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie: Programu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 90 t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 22 ust. 2 i art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.), art. 35 ust. 2 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.) oraz art. 7b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn zm.) uchwala się, co następuje:

§1.

Uchwala się Program Stypendialny w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki, stanowiący załącznik do uchwały.

§2.


Środki finansowe na realizację programu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki  zabezpieczane są corocznie w budżecie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki.

§3.

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XV/178/2004  Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Miasta dla uczniów.

§4.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski

 

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/304/2008
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 16 grudnia 2008 r.

PROGRAM STYPENDIALNY W GMINIE NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Program Stypendialny w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki obejmuje następujące rodzaje stypendiów:


1) stypendia za wyniki w nauce dla uczniów publicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Nowy Dwór Mazowiecki;
2) stypendia artystyczne dla osób szczególnie wyróżniających się w dziedzinie twórczości artystycznej;
3) stypendia sportowe dla szczególnie uzdolnionych sportowców;
4) stypendia celowe, stanowiące wsparcie finansowe udziału zawodników w sportowej imprezie o randze międzynarodowej;
5) nagrody finansowe dla zespołów sportowców (dotyczy gier zespołowych), stanowiące częściową refundację kosztów udziału w obozie szkoleniowym;
6) nagrody finansowe dla zawodników i trenerów;
7) stypendia dla zawodników posiadających licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.
8) w roku 2009, w uzasadnionych przypadkach, stypendia i nagrody będą przyznawane przez Burmistrza Miasta w formie zarządzenia na wniosek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w Regulaminie za wyjątkiem konieczności zachowania terminów i powołania Komisji Stypendialnej. 

Rozdział I
Stypendia za wyniki w nauce dla uczniów publicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Nowy Dwór Mazowiecki

§ 1

1. Uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Dwór Mazowiecki, osiągającym wysokie wyniki w nauce, może być przyznane jednorazowe stypendium Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2. Do stypendium Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki mogą być typowani uczniowie, którzy spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
1) wykazali się szczególnymi osiągnięciami i umiejętnościami w co najmniej jednej dziedzinie, potwierdzonymi najwyższą oceną z danego przedmiotu, uzyskaniem tytułu laureata olimpiady lub konkursu na szczeblu wojewódzkim bądź wyższym, a także odznaczyli się innymi dokonaniami, świadczącymi o stałym zaangażowaniu ucznia we własny rozwój w danej dziedzinie,
2) uzyskali najwyższe wyniki na sprawdzianie lub egzaminie zewnętrznym (nie mniej niż 95% maksymalnej liczby punktów),
3) w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen odpowiednio:
a) 5,5 – uczniowie szkoły podstawowej
b) 5,3 – uczniowie gimnazjum
c) 4,8 - uczniowie szkól ponadgimnazjalnych
3. Spełnianie przez ucznia kryteriów wymienionych w ust. 2 pkt. 1-3 opisuje się w odpowiedniej rubryce wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Programu.

 § 2

1. Kandydaci szkoły do stypendium Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  muszą być zatwierdzeni przez radę pedagogiczną.
2. Z wnioskiem o stypendium Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  sporządzonym wg wzoru stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Programu występuje dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń lub uczęszczał absolwent szkoły, a w przypadku przeniesienia się ucznia do innej szkoły – dyrektor szkoły, w której uczeń spełnił kryteria do uzyskania stypendium.
3. Wniosek dyrektora wraz z uzasadnieniem należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w terminie do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.
4.  Wnioski niekompletne lub niespełniające wymogów określonych w § 1 ust. 2 i 3 oraz § 2 ust. 1 nie będą rozpatrywane.

§ 3

1. Czynności związane z opiniowaniem wniosków o przyznanie stypendium przeprowadza Komisja Stypendialna powołana przez Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, w składzie:
1) Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowiecki jako przewodniczący;
2) Pracownik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowiecki
3) Dwóch przedstawiciel Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim;
2. Przewodniczący Komisji Stypendialnej przedkłada Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki pozytywnie zaopiniowane wnioski. Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki podejmuje decyzje o przyznaniu stypendiów.
3. Wysokość  stypendium ustala corocznie Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w drodze zarządzenia.
4. Wysokość stypendium, o którym mowa w ust. 3 nie może przekroczyć kwot określonych w ustawie o systemie oświaty.
5. Środki finansowe na wypłatę przyznanych stypendiów są przekazywane na konto właściwej szkoły do 30 sierpnia każdego roku kalendarzowego.
6. Wypłaty stypendiów dokonuje szkoła, do której uczęszczał uczeń, do dnia 15 września każdego roku kalendarzowego.

 ROZDZIAŁ II
Stypendia artystyczne

§ 4

1.Stypendium artystyczne może otrzymać kandydat, który posiada osiągnięcia i sukcesy w konkursach i przeglądach artystycznych na szczeblu co najmniej powiatowym.
2.Stypendium przyznaje się za:
1) wybitne wyniki w nauce w szkole artystycznej (uczniom gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą oraz ich absolwentom, jeśli przedłożą zaświadczenie o tym, że z nowym rokiem akademickim staną się studentami pierwszego roku studiów artystycznych),
2) wybitne osiągnięcia artystyczne (uczniom gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom) na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, makroregionalnym czy powiatowym.
3.  Stypendium przyznaje się uczniom i studentom, którzy są mieszkańcami Nowego Dworu Mazowieckiego za osiągnięcia uzyskane w roku, w którym składany jest wniosek.

§ 5

1. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom i studentom, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2), którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) nie ukończyli 24 roku życia,
2) uzyskali czołowe miejsca (od I do III) w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim oraz zwycięstwo w konkursach, przeglądach i festiwalach szczebla wojewódzkiego, czy powiatowego.

 § 6

1. Wnioski złożone zgodnie z załącznikiem nr 2 do Programu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki opiniuje Komisja Stypendialna powołana  zarządzeniem Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2. W skład Komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą:
1) dwóch przedstawicieli Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w tym Przewodniczący Komisji,
2) dwóch przedstawicieli Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.
3) przedstawiciel Nowodworskiego Ośrodka Kultury.
3. Posiedzenie Komisji jest ważne, jeżeli bierze w niej udział co najmniej 3 członków Komisji.
4. Pozytywna opinia Komisji wyrażona jest zwykłą większością głosów a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 
5. Przewodniczący Komisji Stypendialnej przedkłada  Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki pozytywnie zaopiniowane wnioski w celu podjęcia decyzji w sprawie przyznania stypendiów.
6. Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki podejmuje decyzję o przyznaniu stypendiów w formie zarządzenia.
7. O przyznanym stypendium zawiadamia się wnioskodawcę oraz stypendystę.

§ 7

1. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o przyznanie stypendiów szczególnie wyróżniających się w dziedzinie twórczości artystycznej są:
1) komisja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim właściwa ds. kultury,
2) dyrektor Nowodworskiego Ośrodka Kultury,
3) dyrektorzy szkół,
4) organizacje pozarządowe.
2.  Do wniosku stanowiącego załącznik nr 2 należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia artystyczne stypendysty.
3. Wnioski wraz z załącznikami składa się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Nowy Dwór Mazowiecki w terminach do 30 kwietnia lub 30 września każdego roku kalendarzowego.

§ 8

1. Wypłata stypendiów dla szczególnie wyróżniających się w dziedzinie twórczości artystycznej dokonywana jest w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Gminą Nowy Dwór Mazowiecki - a stypendystą lub jego przedstawicielem ustawowym.
2. Stypendium wypłacane jest co miesiąc w wysokości ustalonej przez Burmistrza Miasta przez okres jednego roku w formie zarządzenia.
3.  Stypendium zostaje wstrzymane jeżeli:
1) stypendysta uzyskał stypendium artystyczne pochodzące ze środków budżetu państwa lub innego samorządu lokalnego;
2)  utracił zdolność do uprawiania dyscypliny artystycznej.
4. Wysokość stypendium, o którym mowa w ust. 2 rocznie nie może przekroczyć przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium.


Rozdział III
Stypendia sportowe dla szczególnie uzdolnionych sportowców

§ 9

1. Stypendia sportowe dla szczególnie uzdolnionych sportowców stanowią wyróżnienie przyznawane zawodnikom spełniającym jedno z poniższych kryteriów poziomu sportowego:
1) był reprezentantem Polski w ostatnich Mistrzostwach Świata lub Europy w kategoriach wiekowych, o których mowa w ust.2 pkt. 2),
2) zdobył medal w ostatnich Mistrzostwach Polski w kategoriach sportowych dzieci i młodzieży,
3) brał udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży szczebla ogólnopolskiego i zajął od I do III miejsca w ostatnim roku.
2. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi, który spełnia wymagania określone w ust. 1, a ponadto:
1) posiada status amatora i kontynuuje naukę,
2) jest uczniem do 24 roku życia.
3) reprezentuje jedną z dyscyplin sportu określoną w rozporządzeniu ministra właściwego ds. kultury fizycznej i sportu,
4) nie pobiera stypendium sportowego pochodzącego ze środków budżetu państwa lub innego samorządu lokalnego,
5) reprezentuje podmiot funkcjonujący na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki  lub innej gminy – w przypadku, gdy jest zawodnikiem takiej dyscypliny sportu, która nie jest uprawiana w formie zorganizowanej na tym poziomie w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki.
6) jest mieszkańcem Nowego Dworu Mazowieckiego lub członkiem stowarzyszenia kultury fizycznej, którego siedzibą jest miasto Nowy Dwór Mazowiecki.
3. Stypendium sportowe dla szczególnie uzdolnionych sportowców wypłacane jest co miesiąc w wysokości  ustalonej przez Burmistrza Miasta przez okres jednego roku (dwunastu miesięcy).w formie Zarządzenia.
4. Wysokość stypendium, o którym mowa w ust. 3 rocznie nie może przekroczyć przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium.

§ 10

1. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o przyznanie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych sportowców są:
1) komisja Rady Miejskiej Nowy Dwór Mazowiecki właściwa ds. sportu,
2) podmioty działające w oparciu o ustawę o kulturze fizycznej,
3) dyrektor Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim.

2. Do wniosku stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego programu należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzające osiągnięcia sportowe.
3. Wnioski wraz z załącznikami składa się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim  w terminie do 30 września każdego roku kalendarzowego.

§ 11

1. Wnioski o przyznanie stypendium podlegają zaopiniowaniu przez Komisję Stypendialną powołaną zarządzeniem Burmistrza Miasta.
2. W skład Komisji o której mowa w ust. 1 wchodzą:
1) dwóch przedstawicieli Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w tym Przewodniczący Komisji,
2) dwóch przedstawicieli Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.
3) przedstawiciel Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
3. Przewodniczący Komisji przedkłada Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki pozytywnie zaopiniowane wnioski w celu podjęcia decyzji w sprawie przyznania stypendiów.
4. Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki podejmuje decyzję o przyznaniu stypendiów dla szczególnie uzdolnionych sportowców w formie zarządzenia.
5. O przyznanym stypendium zawiadamia się wnioskodawcę oraz zawodnika.

§ 12

1. Wypłata stypendium dla szczególnie uzdolnionych sportowców dokonywana jest w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Gminą Nowy Dwór Mazowiecki a stypendystą lub jego opiekunem ustawowym.

2. Stypendium zostaje wstrzymane jeżeli zawodnik:
1) zaniedbuje szkolenia,
2) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy (zgodnie z właściwym regulaminem sportowym).

3. Stypendium cofa sie zawodnikowi jeżeli:
1)  uzyskał stypendium sportowe pochodzące ze środków budżet państwa lub  innego samorządu lokalnego,
2) uzyskał status zawodnika profesjonalnego lub kontraktowego,
3) utracił prawa zawodnika,
4) odmówił udziału w zawodach lub rozgrywkach mistrzowskich (określonych regulaminem Polskiego Związku Sportowego),
5) utracił zdolność do uprawiania sportu.

4. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego, może być wypłacane stypendium przez okres niezdolności nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące.

Rozdział IV
Sportowe stypendia celowe

§ 13

1.  Sportowe stypendia celowe stanowią częściową refundację kosztów udziału w imprezie sportowej rangi międzynarodowej i są przyznawane zawodnikom spełniającym jedno z poniższych kryteriów poziomu sportowego:
1) był reprezentantem Polski w ostatnich Mistrzostwach Świata lub Europy w kategoriach wiekowych, o których mowa w ust.2 pkt. 2,
2) zdobył medal w ostatnich Mistrzostwach Polski w kategoriach sportowych dzieci i młodzieży,
3) brał udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży szczebla ogólnopolskiego i zajął od I do III miejsca w ostatnim roku.

2. Sportowe stypendium celowe może być przyznane zawodnikowi, który spełnia wymagania określone w ust.1, a ponadto:
1) posiada status amatora i kontynuuje naukę,
2) jest uczniem do 24 roku życia
3) reprezentuje jedną z dyscyplin sportu określoną w rozporządzeniu ministra właściwego ds. kultury fizycznej i sportu,
4) reprezentuje podmiot funkcjonujący na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki lub innej gminy – w przypadku, gdy jest zawodnikiem takiej dyscypliny sportu, która nie jest uprawiana w zorganizowanej formie na tym poziomie w Nowym Dworze Mazowieckim,
5) jest mieszkańcem Nowego Dworu Mazowieckiego lub członkiem stowarzyszenia kultury fizycznej, którego siedzibą jest miasto Nowy Dwór Mazowiecki.

3. Sportowe stypendium celowe wypłacane jest jednorazowo w wysokości ustalonej przez Burmistrza Miasta, po przedłożeniu dokumentów potwierdzających dokonanie wydatków w związku z udziałem zawodnika w imprezie sportowej.

4. Wysokość stypendium celowego, o którym mowa w ust. 3 nie może przekroczyć przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium, a przypadku gdy dokonane wydatki nie przekraczają przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium celowego, do wysokości udokumentowanych kosztów.

§ 14

1. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o przyznanie sportowych stypendiów celowych są:
1) komisja Rady Miejskiej Nowy Dwór Mazowiecki właściwa ds. sportu,
2) podmioty działające w oparciu o ustawę o kulturze fizycznej,
3) dyrektor Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim.
2.  Do wniosku należy dołączyć:
1)  dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe,
2)   opis imprezy sportowej rangi międzynarodowej (w tym organizator, termin,  miejsce organizacji, przewidywany koszt udziału).
3.   Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Programu.
4. Wnioski wraz z załącznikami składa się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim w następujących terminach:
1)  do 31 maja roku kalendarzowego w związku z udziałem w imprezie  sportowej rangi międzynarodowej w II półroczu roku kalendarzowego,
2) do 30 listopada roku kalendarzowego w związku z udziałem w imprezie sportowej rangi międzynarodowej w I półroczu następnego roku kalendarzowego.

§ 15

1. Wnioski o przyznanie stypendium podlegają zaopiniowaniu przez Komisję Stypendialną, o której mowa § 11 ust.2 w terminie jednego miesiąca od ostatecznego terminu złożenia wniosku.
2. Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki podejmuje decyzję o przyznaniu sportowych stypendiów celowych w formie zarządzenia.
3. O przyznanym stypendium zawiadamia się wnioskodawcę oraz zawodnika.

§ 16

1. Wypłata sportowego stypendium celowego dokonywana jest w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Gminą Nowy Dwór Mazowiecki a stypendystą lub jego opiekunem ustawowym.

2. Wypłatę sportowego stypendium celowego wstrzymuje się jeśli:
1) zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy (zgodnie z właściwym regulaminem sportowym),
2) zawodnik z przyczyn losowych (w tym zdrowotnych) nie uczestniczył w imprezie sportowej rangi międzynarodowej, której wniosek dotyczył,
3) impreza sportowa rangi międzynarodowej, której wniosek dotyczył, nie odbyła się.

Rozdział V
Nagrody finansowe dla zespołów sportowców

§ 17

1. Nagrody finansowe dla zespołów sportowców (dotyczy gier zespołowych) stanowią częściową refundację kosztów udziału w sportowym obozie szkoleniowym.
2. Nagrody finansowe dla zespołów sportowców przyznaje się w oparciu o poniższe kryteria:
1) zespół sportowców stanowią zawodnicy jednej drużyny i dyscypliny (w grach zespołowych)
2)  zespół sportowców osiągnął w roku poprzedzającym przyznanie nagrody finansowej (w ciągu 12 miesięcy) wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie krajowym bądź międzynarodowym,
3) zespół sportowców reprezentuje podmiot działający w oparciu o ustawę o kulturze fizycznej funkcjonujący na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki.
3. Nagroda finansowa dla zespołu sportowców wypłacana jest w wysokości ustalonej przez Burmistrza Miasta, po przedłożeniu dokumentów potwierdzających dokonanie wydatków w związku z udziałem zespołu sportowców w sportowym obozie szkoleniowym.

§ 18

1. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o przyznanie nagród finansowych dla zespołów sportowców są:
1) komisja Rady Miejskiej Nowy Dwór Mazowiecki właściwa ds. sportu,
2) podmioty działające w oparciu o ustawę o kulturze fizycznej,
3) dyrektor Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim.

2. Do wniosku należy dołączyć:
1) dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe,
2) opis sportowego obozu szkoleniowego (w tym organizator, termin, miejsce organizacji, harmonogram zajęć, przewidywany koszty udziału)
3) statut podmiotu działającego w oparciu o ustawę o kulturze fizycznej,
4) aktualny wyciąg z KRS lub rejestru stowarzyszeń.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Programu.
4. Wnioski wraz z załącznikami składa się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim:
1) do 31 maja każdego roku kalendarzowego (dotyczy wyjazdów w II półroczu roku),
2)  do 30 listopada każdego roku kalendarzowego (dotyczy wyjazdów w I półroczu następnego roku kalendarzowego).

§ 19

1. Wnioski o przyznanie stypendium podlegają zaopiniowaniu przez Komisję Stypendialną, o której mowa w § 11 ust.2 w ciągu miesiąca od terminu ostatecznego złożenia wniosku.
2. Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  podejmuje decyzję o przyznaniu nagród finansowych dla zespołów sportowców w formie zarządzenia.
3. O przyznanej nagrodzie finansowej zawiadamia się wnioskodawcę.
4. Wysokość nagrody, o której mowa w ust. 2 nie może przekroczyć przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium na jednego zawodnika.

§ 20

1. Wypłata nagrody finansowej dla zespołu sportowców dokonywana jest w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Gminą Nowy Dwór Mazowiecki a podmiotem działającym w oparciu o ustawę o kulturze fizycznej, w ramach którego istnieje zespół sportowców.
2. Wypłatę nagrody finansowej dla zespołu sportowców wstrzymuje się lub podlega ona natychmiastowemu zwrotowi jeśli:
1) zawodnicy zespołu sportowców zostali zawieszeni w swoich prawach przez organ statutowy (zgodnie z właściwym regulaminem sportowym),
2) sportowy obóz szkoleniowy, którego wniosek dotyczył, nie odbył się.

Rozdział VI
Nagrody dla zawodników i trenerów

§ 21

1. Zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym oraz trenerom zasłużonym w osiągnięciu tych wyników mogą być przyznane nagrody finansowe.
2. Nagrody przyznawane są zawodnikom spełniającym łącznie poniższe kryteria:
1) jest mieszkańcem Nowego Dworu Mazowieckiego lub członkiem stowarzyszenia kultury fizycznej, którego siedzibą jest miasto Nowy Dwór Mazowiecki,
2) uczestniczył we współzawodnictwie na szczeblu międzynarodowym lub krajowym i osiągnął ponadprzeciętny rezultat.
3) posiada licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.
3. Nagroda finansowa wypłacana jest jednorazowo, w wysokości ustalonej przez Burmistrza Miasta w formie zarządzenia.
4. Trener zasłużony w osiąganiu wysokich wyników sportowych może otrzymać nagrodę finansową w wysokości do 50% kwot określonych w ust. 5.
5. Wysokość nagrody, o której mowa w ust. 3 nie może przekroczyć przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody.

§ 22

1. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o przyznanie nagrody zawodnikowi osiągającemu wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i  międzynarodowym oraz trenerowi, który przyczynił się do osiągnięcia tego wyniku są:
1) komisja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim właściwa ds. sportu,
2) podmioty działające w oparciu o ustawę o kulturze fizycznej,
3) instytucje sportowe /kultury fizycznej/,
2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego programu.
4. Wnioski wraz z załącznikami składa się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim do 31 maja każdego roku kalendarzowego.

§ 23

1. Wnioski o przyznanie nagrody dla zawodnika, który osiągnął wysoki wynik sportowy oraz dla trenera, który przyczynił się do osiągnięcia tego wyniku podlegają zaopiniowaniu przez Komisję Stypendialną, o której mowa w § 11 ust. 2.
2. O przyznanej nagrodzie finansowej zawiadamia się wnioskodawcę, zawodnika i trenera.
3. Wypłata przyznanej nagrody finansowej dla zawodnika i trenera dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy.


Rozdział VII
Stypendia dla zawodników posiadających licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym

§ 24

1. Stypendia dla zawodników posiadających licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym stanowią wyróżnienie przyznawane w związku z udziałem we współzawodnictwie sportowym na szczeblu międzynarodowym lub krajowym  i osiągnięciem wysokiego wyniku sportowego w ostatnim roku.
2. Stypendium może być przyznane osobie, która:
1) posiada status zawodnika w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155 poz. 1298 z późn. zm.)
2)   uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związki sportowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155 poz. 1298 z późn. zm.),
3) nie pobiera stypendium sportowego pochodzącego ze środków innego samorządu,
4) reprezentuje podmiot funkcjonujący na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki lub jest mieszkańcem gminy Nowy Dwór Mazowiecki i jest zawodnikiem takiej dyscypliny sportu, która nie jest uprawiana w formie zorganizowanej na tym poziomie w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki.
3. Stypendium dla zawodników posiadających licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym wypłacane jest w wysokości ustalonej przez Burmistrza Miasta, a w przypadku określonym w § 24 ust. 2 pkt 4, pod warunkiem pisemnego zobowiązania się zawodnika lub jego opiekuna ustawowego do reprezentacji podmiotu funkcjonującego na terenie gminy w rozgrywkach sportowych w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy.
4. Wysokość stypendium, o którym mowa w ust. 3 miesięcznie nie może przekroczyć przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium.
5. Przyznanie stypendium dla zawodnika posiadającego licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym wyklucza złożenie w tym samym roku (w roku wypłaty stypendium) wniosku o przyznanie nagrody dla zawodników, o której mowa w rozdziale VI niniejszego programu.
6. Wypłatę stypendium wstrzymuje się a część nienależnie pobrana podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wezwania do zwrotu nienależnie pobranego stypendium.
7. Stypendium, o którym mowa w § 24 ust. 1 wypłaca się na podstawie umowy między zawodnikiem a miastem Nowy Dwór Mazowiecki.
8. Stypendium, o którym mowa w § 24 ust. 1 wypłacane jest co miesiąc nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

§ 25

1. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o przyznanie stypendiów dla zawodników posiadających licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym są:
1) komisja Rady Miejskiej w  Nowym Dworze Mazowieckim właściwa ds. sportu,
2) podmioty działające w oparciu o ustawę o kulturze fizycznej,

2. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia sportowe oraz kserokopię licencji zawodnika uprawniającej do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego programu.
4. Wnioski wraz z załącznikami składa się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim w terminie do 30 listopada każdego roku kalendarzowego.

§ 26

1. Wnioski o przyznanie stypendium podlegają zaopiniowaniu przez Komisję Stypendialną, o której mowa w § 11 ust. 2 w terminie do  31 grudnia każdego roku kalendarzowego.
2. Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki podejmuje decyzję w formie zarządzenia o przyznaniu stypendiów.
3. O przyznanym stypendium zawiadamia się wnioskodawcę oraz zawodnika.

 

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-12-18 11:58:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-12-18 14:32:07)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4342036