☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Sobota 03.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

uchwała 305/08

Uchwała Nr XXIX/305/08
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 16 grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2009.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ), art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. 2007 Nr 70 poz. 473 z póżn. zm.), art. 10 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. 2005 Nr 179 poz. 1485 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. 2005 Nr 180 poz. 1493 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Miejski Program Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2009 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi miasta Nowy Dwór Mazowiecki

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski 

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-12-18 11:58:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-12-29 10:27:26)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4342036