uchwała 307/08

Uchwała Nr XXIX / 307 / 2008
Rady Miejskiej w  Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 16 grudnia 2008 r.


w sprawie uchwalenia budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 24 ust. 11, art. 165,  art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości 82.892.841 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 111.220.170  zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 2.610.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 28.327.329 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1/ zaciąganych kredytów w kwocie  27.600.000 zł.
2/ nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 727.329 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 240.000 zł (wolne środki), przeznacza się na rozchody w wysokości 240.000 zł,  (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek ).
3. Przychody budżetu  w wysokości 28.567.329 zł., rozchody w wysokości 240.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 700.000 zł.
2) celową w wysokości -  2.000.000 zł.
 z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla działu 801 – Oświata i wychowanie i działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 355.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 350.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w  miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

1.    Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego:
przychody - 3.050.000 zł.;  wydatki - 3.050.000   zł. zgodnie z załącznikiem nr 9.
2.  Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:
dochody – 1.514.128 zł.; wydatki – 1.512.038  zł. zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla :
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1.302.900 zł,
2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości - 517.137 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2.  Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 555.500 zł, zgodnie załącznikiem nr 12.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody  - 2.218.423 zł.
2) wydatki  - 2.218.423  zł.
zgodnie z załącznikiem nr 13 stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2009 r.

§ 10

1. Przyjmuje się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 14.
2. Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 11

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 12

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 525.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 28.400.000 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie - 980.000 zł;

§ 13

1.  Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 525.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 5.000.000 zł,
c) wykraczających poza rok budżetowy i wynikających z tytułu umów wieloletnich do kwoty  łącznej 3.000.000 zł.  nie obciążających jednak każdego budżetu lat następnych powyżej 1.000.000 zł. na realizację wydatków bieżących w zakresie:
- ochrony mienia,
- obsługi prawnej,
- dowożenia uczniów do szkół,
- ubezpieczeń majątkowych,
- usług serwisowych oprogramowania,
- stypendiów,
- innych niezbędnych do realizacji ustawowych zadań.
3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010, w ramach kwoty, o której mowa w pkt 2 lit. b.
4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

2. Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Zakładu Oczyszczania do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy o finansach publicznych, pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 14

Załącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski

 

 

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-12-18 11:59:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-12-22 15:32:24)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki