uchwała 308/08

Uchwała Nr XXIX/308/08
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie: zasad zbycia pomieszczeń gospodarczych, stanowiących własność Gminy-Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  na rzecz najemców tych pomieszczeń.

Na podstawie  art. 18  ust. 2 pkt. 9 lit. "a"  ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  (j t: Dz. U. Nr  13 poz. 74 z 1996 r. z późn.  zm.), art.  37 ust. 2  pkt. 6, art. 67 ust. 1 i ust. 3, art. 68 ust. 1 pkt. 1,  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) - Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala co następuje:

§ 1

1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej pomieszczenia gospodarcze powstałe w wyniku adaptacji części korytarzy na I, II, III, IV piętrze  w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, położonych w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Obrońców Modlina 384, 385, 386, 387  na rzecz najemców tych pomieszczeń, z którymi  najem został nawiązany  na czas nieokreślony.
2. Sprzedaż pomieszczeń gospodarczych następuje z jednoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu, związanej z odrębną własnością pomieszczenia gospodarczego.

§ 2

Cena nieruchomości sprzedawanej ulega obniżeniu o 90% jeżeli pomieszczenie gospodarcze  jest przystosowane do pełnienia funkcji mieszkalnej.

§ 3

Odpowiedzialnym za  wykonanie uchwały jest Burmistrz Miasta  Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-12-18 11:59:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-12-22 15:35:59)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki