uchwała 313/08

Uchwała Nr XXIX/ 313/08
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 16 grudnia 2008r.


w sprawie: rozpatrzenia skargi.

Na podstawie art. 18  ust. 2, pkt.15 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), w związku z art. 229 pkt.3 oraz art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071  z póź. zm. ) - Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

Uznać skargę p. Tadeusza Sawickiego z dnia 15.09. 2008r. na działalność Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, która wpłynęła do Rady Miejskiej  w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 13.10.2008r.  -  za bezzasadną.

§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3.

Integralną część uchwały stanowi jej uzasadnienie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-12-18 12:02:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-12-22 15:56:33)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki