ZARZĄDZENIE Nr 184 /2008
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 12 listopada 2008 r.
 
                     w sprawie : projektu uchwały budżetowej na rok 2009.
 
 
              Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowieckizarządza, co następuje :
 
                                                                  § 1
 
1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2009 wraz z objaśnieniami oraz opracowaną prognozą łącznej kwoty długu i informację o stanie mienia komunalnego, przedstawić :
1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania,
2) Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
                                                                  § 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.
 
Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski
 
 
Załącznik  do zarządzenia Nr 184 /2008
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 12 listopada 2008 r.
 
PROJEKT
 
Uchwała Nr ...........
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia ..............
w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2009.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 24 ust. 11, art. 165,  art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).
 
Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:
 
§ 1
Dochody budżetu miasta w wysokości 82.789.123 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2
 
1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 110.389.123 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
w tym na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 2.610.000 zł.  zgodnie z załącznikiem nr 3a.
2.  Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
 
§ 3
 
1.    Deficyt budżetu miasta w wysokości 27.600.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.
2.    Przychody budżetu w wysokości 240.000 zł (wolne środki), przeznacza się na rozchody w wysokości 240.000 zł,  (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek ).
3.    Przychody budżetu w wysokości 27.840.000 zł. , rozchody w wysokości 240.000 zł. zgodnie  z załącznikiem nr 4 .
 
§ 4
 
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości                                                                -     700.000 zł.
2) celową w wysokości                                                                 -  2.000.000 zł.
 z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla działu801 – Oświata  i wychowanie i działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli.
3) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie          - 150.000 zł.
 
§ 5
 
1.    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2.    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 6
 
1.     Ustala się dochody w kwocie 355.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 350.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2.     Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w  miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.
 
§ 7
1.    Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego:
  przychody - 3.050.000 zł.;  wydatki - 3.050.000   zł. zgodnie z załącznikiem nr 9.
2.    Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:
 dochody – 1.514.128 zł.; wydatki – 1.512.038 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 8
1.    Dotacje podmiotowe dla :
1)     gminnych instytucji kultury na łączną kwotę                                           - 1.302.900 zł,
2)     działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości    -     517.137 zł,
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 555.500 zł, zgodnie załącznikiem nr 12.
 
§ 9
 
1.    Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody      - 2.218.423 zł.
2) wydatki          - 2.218.423  zł.
zgodnie z załącznikiem nr 13 stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2009 r.
 
§ 10
 
1. Przyjmuje się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 14 .
2.    Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.
§ 11
 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 15.
 
§ 12
 
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)     sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie              -       525.000 zł;
2)     sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie               - 28.400.000 zł;
3)     spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie                        -      980.000 zł;
 
§ 13
 
1. Upoważnia się Burmistrza do:
1)    zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 525.000 zł,
2)    zaciągania zobowiązań:
a)     na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3,
b)     z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 5.000.000 zł,
c)     wykraczających poza rok budżetowy i wynikających z tytułu umów wieloletnich do kwoty łącznej 3.000.000 zł. nie obciążających jednak każdego budżetu lat następnych powyżej 1.000.000 zł. na realizację wydatków bieżących w zakresie :
- ochrony mienia,
- obsługi prawnej,
- dowożenia uczniów do szkół,
- ubezpieczeń majątkowych,
- usług serwisowych oprogramowania,
- stypendiów,
- innych niezbędnych do realizacji ustawowych zadań.
 
3)    przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010, w ramach kwoty, o której mowa w pkt 2 lit. b.
4)    dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5)    udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł,
6)    lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 
2.    Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Zakładu Oczyszczania do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy o finansach publicznych, pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.
 
§ 14
 
Załącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2009 roku i lata następne.
§ 15
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 16
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
 
 
 
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2009-01-13 09:18:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2009-03-09 15:54:12)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki