XXX sesja Rady Miejskiej - sprawozdanie

XXX sesja Rady Miejskiej

23 stycznia 2009r. odbyła się XXX sesja Rady Miejskiej, podczas której przedstawiciele Straży Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji, nowodworskiego WOPR-u, Państwowej Straży Pożarnej przedstawili informacje o stanie bezpieczeństwa na terenie naszego miasta.
Z wypowiedzi komendanta Straży Miejskiej wynika, że strażnicy przeprowadzili w 2008r. 4035 interwencji, w tym m.in. kontrole czystości i porządku (706), zabezpieczenia miejsc zdarzeń (84), zabezpieczenie imprez ogólnomiejskich (22), pouczenia za wszelkiego rodzaju wykroczenia (1484). Ukarano mandatami karnymi 454 osoby na kwotę 49 350 zł.  Komendant podkreślił fakt wieloletniej współpracy z miejscową Policją w zabezpieczaniu porządku publicznego. Podczas 410 wspólnych patroli pieszych i zmotoryzowanych udało się wspólnie ująć kilka osób poszukiwanych listami gończymi, kilkunastu sprawców przestępstw, kilku pijanych kierowców zatrzymać i ukarać kilkudziesięciu kierowców TIR-ów przejeżdżających przez miasto. Poza tym Straż Miejska bierze m.in. czynny udział w corocznej akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, w akcji „Znicz” w rejonach cmentarzy, akcji „STOP 18” oraz akcji mającej na celu odblokowanie miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?”.
Informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie naszego miasta przedstawił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Hiszpański. Poinformował zebranych, że w minionym roku na terenie naszego miasta Państwowa Straż Pożarna uczestniczyła w 501 zdarzeniach z czego 261 to pożary, a 240 inne zdarzenia. 16 razy uczestniczyła w działaniach ratowniczo-poszukiwawczych na wodzie. Ochotnicza Straż Pożarna odnotowała 80 wyjazdów do różnego rodzaju akcji, w tym 45 wyjazdów do pożarów na terenie miasta, 5 wyjazdów do pożarów w sąsiednich gminach oraz 30 wyjazdów do miejscowych zagrożeń (np. działania związane z usuwaniem i wycinką drzew i krzewów po wichurach, zabezpieczenie imprez masowych).
W wyniku zaistniałych zdarzeń na terenie miasta odnotowano szacunkowe straty w mieniu – 2185,54 tys. zł., w tym budynki 470 tys. zł. Udało się uratować mienie o wartości 3787 tys. zł.
Sprawozdanie z pracy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim przedstawił Zastępca Komendanta KPP mł. insp. Bogdan Skopczyński. Wśród najczęściej występujących zdarzeń przestępczych w minionym roku wymienił m.in. przestępstwa kryminalne (738), kradzież mienia (189), kradzież z włamaniem (170). Generalnie nastąpił nieznaczny spadek ilości przestępstw stwierdzonych z 1044 w 2007r. na 1033 w 2008r. Poza tym nowodworska Policja m.in. zabezpieczała 24 razy imprezy masowe sportowe na Stadionie Miejskim, podjęła 4059 interwencji, w tym 561 interwencji domowych, nałożyła 6927 mandatów karnych (miasto i powiat), w tym za wykroczenia przeciwko: bezpieczeństwu i porządkowi na drogach (6063), obyczajowości publicznej (44), mieniu (112), przepisom Ustawy o wychowaniu w trzeźwości (298). Policja podjęła również wiele działań profilaktyczno-wychowawczych w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych. Przeprowadziła szereg spotkań, prelekcji oraz pogadanek z dziećmi i młodzieżą, podczas których poruszano tematy bezpieczeństwa i prawidłowego zachowania na drodze, uzależnień oraz odpowiedzialności karnej osób nieletnich.
Działania  nowodworskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przedstawił jego Prezes Paweł Składanek. W swoim wystąpieniu wspomniał m.in. o środkach finansowych pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki, które przeznaczone zostały na organizacje i zabezpieczenie kąpieliska miejskiego oraz zapewnienie działalności rekreacyjnej na plaży dla dzieci i młodzieży naszego miasta. W czasie sezonu letniego WOPR przeprowadził 18 akcji ratowniczych i ok. 80 interwencji profilaktycznych. W trosce o profesjonalne działanie na rzecz bezpieczeństwa na wodach Narwi i Wisły nowodworski WOPR przeprowadził szkolenia podnoszące kwalifikacje swoich członków.
Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2009r. Plan wydatków budżetu wynosi ogółem 113 479 180 zł. Zwiększony do wysokości 30 586 339 zł deficyt budżetu miasta zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów (27 600 000 zł), zaciągniętych pożyczek (159 010 zł) oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (2 827 329 zł).
Gmina nabyła na własność grunty stanowiące własność osób fizycznych położonych przy ul. Wojska Polskiego powierzchni 838m2 i 3864m2.
Rada Miejska nadała nazwę nowoprojektowanej ulicy na ul. Zachodnia (położona pomiędzy ul. Targowa a Warszawską). Jest to związane z faktem powstania przy tej ulicy budynku wielorodzinnego, w którym sprzedano mieszkania w związku z czym zaistniała konieczność nadania numeru porządkowego przypisanego do nieruchomości i konkretnej ulicy.
Rada Miejska wyraziła zgodę na oddanie w użyczenie na okres 10 lat nieruchomość o powierzchni 1 ha, położonej przy ul. Bohaterów Modlina (przy wale przeciwpowodziowym). Część tej nieruchomości zostanie wykorzystana dla rekonstrukcji osady z kultury przeworskiej, zrealizowanej przez Koło Naukowe Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Rekonstrukcja ta będzie unikatowa w skali światowej i stanowić będzie niewątpliwie atrakcję turystyczną miasta.
W związku ze złożeniem rezygnacji z członka i jednocześnie przewodniczącej Zarządu Osiedla Nr 3 p. Grażyny Nadrzyckiej, Rada podjęła decyzję o przeprowadzeniu do 6 marca 2009r. wyborów uzupełniających do organów samorządu mieszkańców Osiedla Nr 3.
Uchwalony został plan pracy Rady Miejskiej na 2009r., według którego na XXXI lutowej sesji Rady Miejskiej będą poruszone tematy związane m.in. z efektami wdrożenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, analizą realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, funkcjonowaniem targowisk miejskich (cały plan dostępny na stronie www.bip.nowydwormaz.pl).

Wytworzył:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2009-01-15 15:09:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2009-01-30 15:24:58)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki