Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 171 / 2008
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 15 października 2008 r.
 
 w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2008.
              Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 173 ust. 5, art 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr XVII /163 /2007 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2008, wprowadza się następujące zmiany   w budżecie miasta na rok 2008:
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 1:
a/ zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 54.181 zł.
Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 79.032.866 zł.
§ 2
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 2:
a/ zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 142.282 zł.
b/ zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 196.463 zł.
Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 93.527.217 zł.
§ 3
Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r., po dokonaniu zmian w planie wydatków budżetowych niniejszym zarządzeniem, stanowią załącznik nr 3.
§ 4
Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2008 oraz podlega ogłoszeniu.
 
     Burmistrz Miasta
    (-) Jacek Kowalski
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2009-01-16 13:31:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2009-01-16 13:48:27)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki