Z A R Z Ą D Z E N I E

Nr 19/2009
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZ.
z dnia 2 lutego 2009 r.
 
w sprawie: szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i  organizowania egzaminu kończącego tę służbę.
 
Na podstawie art. 33 ust. 1, 3 i 5ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)   zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Wprowadzam Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim w brzmieniu Załącznika do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Kadr.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                        Burmistrz Miasta
                                                                                           (-) Jacek Kowalski
Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2009-03-02 12:18:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2009-04-02 12:45:01)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki