☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Czwartek 11.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XXXII sesja Rady Miejskiej - sprawozdanie

XXXII sesja Rady Miejskiej

 31 marca odbyła się XXXII Sesja Rady Miejskiej.  Posiedzenie rozpoczęło  się bardzo miłym akcentem. Wielkanocne życzenia oraz podarunek dla Rady przekazali podopieczni i kierownictwo Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Nowego Dworu Mazowieckiego. Wielkanocne jajo przez cały czas towarzyszyło obradom sesji.
Gościem Rady był Prezes Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin, który przedstawił zebranym informację nt. stanu prac związanych z uruchomieniem lotniska. Poinformował, że został złożony pierwszy wniosek o pozwolenie na budowę dotyczący terminala pasażerskiego, który jest inwestycją największą i najdłuższą. Zakończono również prace nad ogrodzeniem, które jest elementem niezbędnym do rejestracji lotniska. Następnie radni oraz zebrani na sali goście zadali Prezesowi Spółki pytania dotyczące m.in. takich zagadnień jak: zakres prac obejmujących inwestycję, czy spółka prowadzi nabór pracowników z rejonu Nowego Dworu Mazowieckiego, z jakich źródeł pochodzą środki na pensje wypłacane pracownikom spółki, ilu członków liczy zarząd spółki, kiedy z lotniska skorzysta pierwszy pasażer itp.
Przedmiotem dyskusji radnych był również „Wieloletni Plan Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy”. W trakcie obrad nad tym punktem, poruszono kwestie umożliwienia wykupu mieszkań mieszkańcom bloków w Twierdzy Modlin, znajdujących się przy ul. Poniatowskiego i Mickiewicza. Radni interesowali się również poziomem zadłużenia z tyt. niepłacenia czynszów oraz w związku ze zmianami w stawkach, poziomem dopłat do czynszów w stosunku do roku poprzedniego. 
Burmistrz Miasta przedstawił Radzie informację na temat wystąpień Gminy Nowy Dwór Mazowiecki o środki unijne oraz na temat dotychczasowej działalności programów unijnych w mieście. Poinformował, że ze względu na przesunięcie terminów naborów, w ciągu ostatniego półrocza nie było możliwości wystąpienia z kolejnymi projektami aplikującymi o środki unijne. Miasto natomiast szuka innych możliwości i w związku z tym zostały złożone wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Banku Gospodarki Krajowej oraz do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. 
W trakcie dyskusji omówiono funkcjonowanie zakończonych już w mieście programów EQUAL i INTERREG oraz stan realizacji inwestycji obecnie finansowanych ze środków unijnych.
W dalszej części obrad, Radni zapoznali się z informacją Wydziału Zamówień Publicznych nt przetargów planowanych na 2009 rok. W związku z pytaniami Przewodniczącego Zarządu Osiedla nr 8 szerzej dyskutowano kwestię budowy chodnika przy ulicy prowadzącej do Okunina.
Radni przyjęli uchwały w następujących sprawach:
- zmian w budżecie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2009,
- ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, określenia szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także określenia niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki,
- w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim na lata 2009 – 2012,
- ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowych i innych urządzeń użyteczności publicznej znajdujących się w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,
- zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki ( ul. Ledóchowskiego ),
- zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki ( ul. Obwodowa/Chrzanowskiego),
- nabycia na własność gminy gruntu stanowiącego własność osób fizycznych ( Wólka Górska),
- przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiących własność gminy miasta Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Obwodowa/Chrzanowskiego),
- dróg gminnych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
- nadania nowych nazw ulic na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
- zmiany Uchwały Nr XXX/315/09 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 23 stycznia 2009r,
- zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasta Nowy Dwór Mazowiecki na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Nowodworskiego,
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
W głosowaniu zadecydowano również o utworzeniu odrębnego obwodu głosowania  w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. Obwód z nr 13 będzie znajdował się w Szpitalu Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim.
Rada delegowała także swoich przedstawicieli do zespołu aktualizującego Wieloletni Plan Inwestycyjny. Jej reprezentantami zostali wybrani: Bogdan Jeziorski, Sławomir Olikowski, Roman Biliński, Tadeusz Sempławski,.
W związku ze skargą złożoną przez mieszkankę na działanie Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Radni podjęli uchwałę uznającą ją za bezzasadną. Wcześniej zapoznali się z uzasadnieniem i wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji.
 W punkcie interpelacje i zapytania dyskusja dotyczyła usunięcia nieczynnych i wymiany starych kiosków RUCH-u w mieście, zainstalowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w centrum miasta, budowy ronda przy wjeździe do miasta, równoczesnej budowy wiaduktów nad torami kolejowymi i planowanymi w związku z tym rozwiązaniami ruchu drogowego, uruchomienia szaletu miejskiego.
 W sprawach różnych – ostatnim punkcie sesji, głos zabrała mieszkanka Osiedla Młodych, apelując o remont ul. Berlinga i naprawę chodnika przy tej ulicy. Od Burmistrza Miasta otrzymała wyjaśnienia, że jeszcze w tym roku zostanie w ulicy wykonane oświetlenie i przygotowana dokumentacja techniczna na budowę chodnika i remont ulicy. Realizacja inwestycji nastąpi w 2010 roku, głównie ze względu na trwające obecnie prace na ul. Młodzieżowej.
 Kolejna sesja – absolutoryjna odbędzie się 29 kwietnia br. (środa).

Wytworzył:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2009-03-20 14:26:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2009-05-18 09:33:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380