Uchwała Nr XXXII /328 /2009 RM z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2009

Uchwała Nr XXXII /328 /2009
Rady Miejskiej w  Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 31 marca  2009 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2009.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia      30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Miejska    w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:
 
§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
a/ zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2009 r. o kwotę      50.000 zł.
b/ zwiększa się dochody budżetu miasta na 2009 r.  o kwotę  1.399.854 zł.
Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi  84.463.385 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały :
a/ zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2009 r. o kwotę  15.731.496 zł.
b/ zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2009 r.  o kwotę  17.192.336 zł.
Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi  115.054.319 zł.

§ 3

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne        w latach 2009 – 2011.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 po dokonanych zmianach określa załącznik nr 3.
2. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi w 2009 r.
Wydatki na zadania  inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi w 2009 r. po dokonanych zmianach określa załącznik nr 3a.

§ 4

1. Zwiększa się deficyt budżetu miasta do wysokości 30.590.934 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1/ zaciąganych kredytów w kwocie                           9.690.000 zł.
2/ zaciąganych pożyczek w kwocie                               159.010 zł.
3/ nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie    20.741.924 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 240.000 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody      w wysokości 240.000 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek ).
3.  Zwiększa się przychody budżetu do kwoty 30.830.934 zł. 
Źródła pokrycia deficytu budżetu oraz przychody i rozchody budżetu z wprowadzonymi zmianami określa załącznik nr 4.

§ 5

Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5.
 
§ 6

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych w 2009 r.
Dotacje podmiotowe z wprowadzonymi zmianami określa załącznik nr 6.
Łączna kwota dotacji podmiotowych po zmianach wynosi 1.854.037 zł.
 
§ 7

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.
Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
z wprowadzonymi zmianami określa załącznik nr 7.
 
§ 8

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wprowadzonymi zmianami określa załącznik nr 8.
 
§ 9
 
§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
§ 11

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                           /-/   Krzysztof Bisialski 
 
Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2009-04-03 10:25:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2009-04-03 10:36:13)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki