XLII/399/2009

Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2010
Nr XLII/399/2009
Rady Miejskiej w  Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 15 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 211, art. 212,
art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 85.688.589 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 77.338.589 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie : 8.350.000 zł,
-  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie 119.931.589 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie: 79.540.084 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie : 40.391.505 zł,
    -  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie 34.243.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie 34.000.000 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek  z lat ubiegłych w kwocie 243.000zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 286.000 zł, (wolne środki), przeznacza się na rozchody
w wysokości 286.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).
3. Przychody budżetu w wysokości 34.529.000 zł, rozchody w wysokości 286.000 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie       525.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie   35.282.100  zł,

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości -      800.000 zł,
2. Rezerwy celowe w wysokości   -  2.193.000 zł,
   w tym na:
 a) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane i pozostałe wydatki bieżące)  w wysokości 2.000.000 zł,
b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 193.000 zł.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień  z organami administracji rządowej,  zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla :
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę                                    -  1.837.450 zł,
2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości -  727.682 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2.  Dotacje celowe dla podmiotów  zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie
z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody  - 300.000 zł.
2) wydatki     - 300.000  zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010 r.

§ 12.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie  z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie  z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 13.

1. Przyjmuje się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem  nr 17 .
2.   Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 14.

1.  Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 525.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków  pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości określonej w załącznikach nr 15 i nr 16 do niniejszej uchwały,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 5.000.000 zł,
3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011,
w ramach kwoty, o której mowa w pkt 2 lit. b.
4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty  1.000.000 zł,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

2. Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Zakładu Oczyszczania do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy  z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 15.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat miasta na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski
 

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2009-12-22 09:05:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2009-12-22 09:35:27)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki