☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Czwartek 11.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XLIII sesja Rady Miejskiej - sprawozdanie

O bezpieczeństwie na Sesji

26 stycznia br. obradowała XLIII Sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Porządek obrad zawierał 22 punkty w tym m.in. informację o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Informacja nt. bezpieczeństwa w mieście była najdłużej omawianym podczas ostatniej sesji punktem. Głos kolejno zabierali obecni Komendant Powiatowy Policji Marek Ujazda, Komendant Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Hiszpański, Komendant Straży Miejskiej Piotr Rogiński oraz Prezes Nowodworskiego WOPR Paweł Składanek. Każdy z nich szeroko omówił zakres współpracy z władzami miasta oraz stan bezpieczeństwa w zakresie kompetencji danej służby. Uzupełnieniem dyskusji była informacja nt. możliwości rozbudowy systemu monitoringu miejskiego. Szeroko omówił ją Krzysztof Płatek z Politechniki Warszawskiej.  

Jak powiedział, nowy system będzie oparty na przekazie radiowym co znacznie poprawi jego funkcjonowanie. Jest on znacznie sprawniejszy niż ten bazujący na przewodach. Daje też większe możliwości techniczne m.in. zbierania materiału video z monitorowanych ulic miasta. Zebrany materiał może służyć jako dowód dla organów ścigania. Kolejna korzyść płynąca z monitoringu radiowego to oszczędności finansowe. Znikają bowiem opłaty za dzierżawę infrastruktury przewodowej. Jedynym kosztem jaki generuje taki system to opłata za udostępnienie częstotliwości radiowych. Jak powiedział na Sesji Krzysztof Płatek, Urząd Komunikacji Elektronicznej zarezerwował już dla naszego miasta dwa pasma, na których będzie opierał się system. Pozwoli to także na połączenie w jedną sieć wszystkie miejskie instytucje użyteczności publicznej np. szkół, przedszkoli, zakładów.

Na razie zakłada się zamontowanie dodatkowych 20 kamer, z których obraz będzie obserwowany przez 4 osoby na 30 monitorach. Samo centrum monitoringu ma być zlokalizowane w strażnicy OSP przy ul. Nałęcza.  Miasto zarezerwowało na ten cel 1 milion złotych.

W dalszej części posiedzenia radni jednogłośnie przyjęli Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2010-2013.

Podjęli także uchwały w sprawie:
-  przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- zmian w budżecie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2010,
- zaciągnięcia długoterminowego kredytu,
-  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowy Dwór Mazowiecki
na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów
wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli
niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących
własność gminy (ul. Targowa, ul. Spacerowa),
- wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność
gminy (ul. Akacjowa),
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy-miasta Nowy
Dwór Mazowiecki (ul. Kopernika, ul. Środkowa),
-  wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych (ul. Żwirowa),
-  wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Nowym
Dworze Mazowieckim (ul. Słoneczna).

Radni przyjęli także plan pracy komisji rewizyjnej  i Rady Miejskiej na 2010 rok oraz sprawozdania z prac merytorycznych komisji Rady Miejskiej w 2009 roku.

W sprawach różnych pytali o stan prac związanych z uruchomieniem lotniska w Modlinie, możliwości założenia kamer monitoringu na stacji w Modlinie Starym i organizację ruchu w trakcie budowy wiaduktów kolejowych na terenie miasta.
 

Wytworzył:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2010-02-11 14:39:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2010-02-11 14:44:23)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380