XLIV Sesja Rady Miejskiej - sprawozdanie

ABY LUDZIOM ŻYŁO SIĘ LEPIEJ ...

26 lutego 2010 roku odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. W posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych, a obrady prowadził przewodniczący Krzysztof Bisialski.

Zanim jednak przewodniczący otworzył obrady głos zabrała przedstawicielka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Warsztatów Terapii Zajęciowej. Przekazała zebranym informację, że nowodworskie TPD jako jedyne przystąpiło odo akcji „Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym” jakim ustanowiony został rok 2010. W ramach obchodów TPD organizuje dzień otwarty, bierze udział w dwóch konferencjach oraz organizuje wystawę prac swoich podopiecznych. Zwróciła też uwagę na możliwość przekazania 1 % podatku na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (szczegóły na www.nowydwormaz.pl).

Jako drugi głos zabrał przedstawiciel  Koła Łowieckiego  w Nowym Dworze Mazowieckim. Poinformował, że na wniosek koła burmistrz miasta otrzymał Złotą Odznakę za zasługi z dla łowiectwa. Przy okazji przybliżył działalność koła i bardzo dobre kontakty władz miasta z kołem. „Burmistrz rozumie naszą rolę w społeczeństwie i środowisku, nie postrzega nas tylko jako tych co strzelają. Rola Pana jest nieodzowna - jest pan prawdziwym gospodarzem,  dziękuję – powiedział wręczając burmistrzowi odznaczenie. 

Dziękując za przyznane wyróżnienie burmistrz miasta poinformował o podpisanej umowie o współpracy z kołem i przedstawił wspólne działania na rzecz środowiska m.in. puszczanie nowej zwierzyny i dokarmianie. Podziękował  za wyróżnienie, które jak powiedział z pewnością dotyczy całego samorządu nowodworskiego.

Po otwarciu obrad pierwszym szeroko omawianym punktem była informacja nt. aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Informacje nt. prac zespołu ds. aktualizacji przedstawił burmistrz miasta. Przypomniał, że WPI jest jednym z najważniejszych dokumentów planistycznych w mieście służącym do realizacji planów rozwojowych. Powołany został też zespół ds. aktualizacji WPI, który spotyka się cyklicznie. Na ostatnim spotkaniu zapronowano zmiany w dokumencie. Kilka zadań jest przesuniętych w czasie np. rewitalizacja parku miejskiego, co jest związane w głównej mierze z aplikowaniem o środki zewnętrzne. Na kolejnej sesji zapadnie decyzja o zmianach w Planie.

Następnie radni analizowali dokument dot. wykorzystania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2009 rok. Podczas omawiania zwrócono uwagę na wniosek komisji dot. zakupienia sprzętu dla MZO tj. rozdrabniarki do gałęzi i frezarki do frezowania pni po wycince drzew.  Na te zadania wynajmowana jest firma zewnętrzna, więc zdaniem komisji zakup takiego sprzętu będzie oszczędnością dla miasta. Burmistrz poinformował, że być może już w tym roku zakup wspomnianego sprzętu zostanie zrealizowany.

Wykonanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spotkało się z uznaniem radnych, o czym poinformował przewodniczący komisji zdrowia radny Marek Olszewski. Zaznaczył, że w programie pojawiły się nowe zadania realizowane przez miasto a całe sprawozdanie komisja oceniła pozytywnie.

W trakcie obrad omawiano też sprawozdanie z realizacji zadań statutowych przez UKS-y wraz z wykonaniem przyznanych dotacji.  Jak powiedział przewodniczący komisji kultury i sportu Roman Biliński, dotacje na działalność zostały przydzielone wszystkim UKS-om a ich sprawozdania merytoryczne komisja oceniła pozytywnie. W dyskusji zwrócono też uwagę, że UKS-y otrzymały dotacje w 100% kwot wnioskowanych.  W ciągu roku UKS-y otrzymują też środki na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Łącznie to prawie 300 tys. złotych rocznie.

W trakcie obrad radni podjęli uchwały dotyczące:
- zmian w budżecie miasta na 2010 rok,
 - zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej  (ul. Leśna, Żołnierzy Września)
- ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Nowy Dwór Mazowiecki na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

Na sesji dyskutowano także kwestię nadania jednej z ulic w mieście imienia Ryszarda Gołębia. W związku z niejasnościami i niezachowaniem procedury nadawania imienia przez wnioskodawców tj. uzyskania opinii Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – sprawa uchwały została skierowana do opinii tegoż Komitetu. Zgodnie jednak podkreślono, że pan Gołąb zasługuje na zaszczyty i nie jest to przedmiotem dyskusji.

W sprawach różnych zabrał głos przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski. Jak powiedział, zmusił go do tego artykuł prasowy jaki ukazał się w jednej z lokalnych gazet. Ponieważ jak stwierdził,  padły w nim stwierdzenia obrażające Radę został zmuszony do sprostowania informacji jakie w swojej wypowiedzi do gazety zawarł Przewodniczący Zarządu Osiedla Okunin - Tadeusz Sosiński.  „Uważam, że obraził Radę” – powiedział p. Bisialski. Odnosząc się do treści artykułu przewodniczący stwierdził, że tak zgodnej Rady jak ta obecna dotychczas w mieście nie było. „Nie zajmujemy się wyszukiwaniem na siebie haków. Wszelkie problemy są rozpatrywane wspólnie i trzeba mieć dużo złej woli aby tak pisać” – stwierdził. W dalszej części swojej wypowiedzi wypunktował inwestycje jakie w ciągu 3 ostatnich lat zostały zrealizowane na Okuninie. Wykonano m.in. nowe oświetlenie ulic Granicznej i Spokojnej za 85 tys. zł, dwie nowe wiaty przystankowe za ponad 6 tys. zł., nowe bramki i boiska do piłki nożnej i siatkowej za ponad 20 tys. zł., plac zabaw dla dzieci za 32 tys. zł. Odnowiono też ogrodzenie miejsca pamięci, zabezpieczono budynek dawnej remizy strażackiej i zamontowano nowe oprawy świetlne. Łącznie z miejskiej kasy wydatkowano na te  zadania ponad 150 tys. zł.

Kolejne inwestycje jakie wymienił przewodniczący Rady to m.in. wykonanie dokumentacji projektowej na połączenie ul. Gospodarczej ze Spokojną (68 tys. zł), modernizacja systemu drogowego w dzielnicy przemysłowej za ponad 5 mln. zł, oraz wykonanie dokumentacji projektowej drogi wojewódzkiej za 100 tys. zł.

Jak podliczył p. Bisialski na jednego mieszkańca Okunina – nie biorąc pod uwagę tych 5 mln. z dzielnicy przemysłowej – przypada 3 036 zł. Dla porównania na jednego mieszkańca Modlina Starego wychodzi 2 900 zł.

Na koniec zaapelował aby przed wyborami nie popadać w falę krytyki bo nie jest ona konieczna. „Trzeba wyjść do ludzi i mówić prawdę, a nie oszukiwać” podkreślił. Zaznaczył też, że teraz Rada pracuje w komisjach, na których wypracowuje się wspólne stanowiska. „Staramy się tak pracować aby ludziom żyło się lepiej” dodał na koniec przewodniczący.

Kolejna sesja pod koniec marca.
 

Wytworzył:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2010-03-08 13:19:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2010-03-08 13:22:20)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki