XLVII SESJA - SPRAWOZDANIE

Jednogłośne  absolutorium

Ostatniego dnia kwietnia Burmistrz Miasta, Jacek Kowalski otrzymał absolutorium.  Za jego przyznaniem jednomyślnie zagłosowali wszyscy radni.

W piątek, 30 kwietnia odbyła się XLVII sesja rady miejskiej.  Obrady zaczęły się minutą ciszy dla ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Na wniosek przewodniczącego rady, Krzysztofa Bisialskiego, tak będą zaczynały się wszystkie sesje do końca tej kadencji.

Po tym uroczystym akcencie Burmistrz przedstawił zebranym informację na temat możliwości pozyskania środków zewnętrznych w 2010 r. Mówił m.in. o kontynuacji tzw. „schetynówki” (ul. Mieszka I), rewitalizacji Parku Wybickiego, uzbrojeniu dzielnicy przemysłowej (Miasto otrzymało 900 tys. zł. na dokumentację techniczną przedsięwzięcia) i planach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (Urzędu Miejskiego, Publicznego Przedszkola nr 1, 3 i 4, ZS nr 2, PG nr 2, SP nr 5, Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 3). W sprawie termomodernizacji został już, wspólnie ze Starostwem, złożony wniosek do NFOŚiGW. Na jesieni br. będzie także szansa uzyskania środków z UE na ten cel.

Następnie głos zabrał lek. med. Andrzej Kudelski – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim. Według programu sesji miał mówić o zagrożeniach na terenie miasta, ale – jak sam stwierdził – w Nowym Dworze nic szczególnego się nie dzieje. Jedyne niepokojące zjawisko to systematyczny wzrost pokąsań przez psy – często bezpańskie. Z problemem tym boryka się nie tylko nasze miasto, ale większość miejscowości w Polsce. Radnych szczególnie zainteresowała kwestia badań wody pitnej. W tym miejscu, prezes ZWiK, przypomniał, że raporty o stanie wody publikowane są na stronie internetowej spółki. Niedługo pojawią się także w „Faktach…”.

Kolejny punkt obrad stanowiła informacja na temat funkcjonowania gminnych przedszkoli – ich problemów i potrzeb. W związku z pogorszeniem stanu finansów publicznych wywołanych kryzysem placówki oświatowe dostaną w tym roku mniej pieniędzy na wakacyjne remonty. Powróciła sprawa rozbudowy przedszkola w Twierdzy Modlin. Krzysztof Bisialski ogłosił, że trwają rozmowy ze Zdzisławem Szmytkowskim – dyrektorem ZS w Twierdzy dot. przesunięcia zerówek do jego szkoły.

Po tym radni przystąpili do uchwalenia absolutorium. Odczytano sprawozdanie z wykonania budżetu i uchwały RIO. Grażyna Nadrzycka, przewodnicząca komisji rewizyjnej przedstawiła wniosek komisji w sprawie absolutorium. Wszyscy członkowie komisji byli za jego przyznaniem. Potem wypowiadali się przedstawiciele poszczególnych klubów radnych. Posypały się podziękowania dla Burmistrza, Przewodniczącego Rady, Skarbnik, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych i pracowników urzędu miejskiego. Wszyscy obecni na sesji radni zagłosowali za przyznaniem absolutorium Burmistrzowi.

Na sesji podjęto uchwały w następujących sprawach:
- zmian w budżecie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2010;
- uchwalenia statutu Nowodworskiego Ośrodka Kultury;
- uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”;
- wyrażenia woli do przyjęcia darowizny nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa;
- wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości ( ul. Okunin);
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki ( ul. Okunin);
- wyrażenia zgody na nabycie przez gminę-miasto Nowy Dwór Mazowiecki nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych (ul. 29 Listopada);
- wyrażenia zgody na nabycie przez gminę-miasto Nowy Dwór Mazowiecki prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (ul. Na Skraju 12);
- wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 24 w budynku wielorodzinnym nr 285 przy ulicy Malewicza w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z ułamkową częścią gruntu;
- wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku wielorodzinnym nr 283 przy ul. Malewicza w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z ułamkową częścią gruntu;
- utworzenia w mieście Nowy Dwór Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania;
- zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 

Wytworzył:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2010-05-10 12:57:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2010-05-10 12:58:14)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki