LV/493/10

Uchwała nr LV/ 493 /10
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowiecki
z dnia 28 września 2010.

W sprawie przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2010-2013 z perspektywą do 2017 roku (aktualizacja)” wraz z załącznikiem „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy do 2032 roku.”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 14 ust. 1, 3 i ust. 6ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-  o odpadach (Dz.U. z 2007r. nr 39, poz. 251 z późn.zm.) oraz art. 18 ustawy z dnia 27 października 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2009r. nr 215, poz. 1664 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim, uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się „Plan gospodarki odpadami dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2010-2013
z perspektywą do 2017 roku (aktualizacja)” wraz z załącznikiem „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy do 2032 roku.”

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

§3
Tracą moc:
1. Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowiecki nr XLVIII/450/2010 z dnia  25 maja 2010r.
2. Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowiecki nr L/460/10 z dnia 02 lipca 2010r.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski

Załączniki:

http://bip.nowydwormaz.pl/public/popup.php?id_menu_item=95998

 

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2010-10-01 09:02:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2010-10-01 09:10:34)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki