LV/ 494 /10

UCHWAŁA NR LV/ 494 /10
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 28 września 2010r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit “a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. 2001 Nr 142 poz.1591 z późn.zm./ w związku z art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. 2010 Nr 102 poz.651 z późn.zm./ Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na wydzierżawienie na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Akacjowej:

- działkę ewid. Nr 2/38 obrębu 45-11-04 o powierzchni 526 m2, stanowiącą własność Gminy Nowy Dwór Mazowiecki, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta ne KW WA1N/00030006/6


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2010-10-01 09:09:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2010-10-01 11:11:20)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki