LV/495/10

Uchwała Nr  LV/ 495 /10
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 28 września 2010 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy  - Miasta  Nowy Dwór Mazowiecki

 

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.  nr 142 , poz. 1591   z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 28  ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) - Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:


§ 1.

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości  gruntowej  zabudowanej oznaczonej jako działka   nr ewid.  34   obr.   7  2-06    o  powierzchni   1,3398  ha  położonej  w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul.  Mieszka I 6A.
Nieruchomość  stanowi  własność gminy - Miasta Nowy Dwór Mazowiecki uwidocznioną w Księdze Wieczystej nr WA1N/ 00032614/5.

§ 2.

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2010-10-01 09:11:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2010-10-01 09:13:06)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki