LV/496/2010

UCHWAŁA  Nr LV/ 496 /10
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 28 września 2010r.

w sprawie utworzenia w mieście Nowy Dwór Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.)  w związku z art. 30 ust.2b i 2d ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547 z późn. zm.) Rada  Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim, uchwala co następuje:

§ 1.
Na wniosek Burmistrza tworzy się na obszarze miasta Nowy Dwór Mazowiecki  jeden odrębny obwód głosowania z określonym numerem 13, z siedzibą w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpitalu Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Miodowej 2.
Obwód głosowania tworzy się dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów burmistrza  zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

§ 2.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.

§ 3.
Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2010-10-01 09:14:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2010-10-01 09:15:56)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki