LV Sesja RM - sprawozdanie

Inwestycje, oświata, fundusze zewnętrzne i uznanie dla Straży

28 września odbyła się Sesja Rady Miejskiej. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Krzysztof Bisialski. Doniosłym punktem posiedzenia była porządku obrad było wręczenie na ręce burmistrza Jacka Kowalskiego Dyplomu Uznania za działania na rzecz porządku publicznego i bezpieczeństwa w mieście.


W porządku obrad sesji znalazły się takie punkty jak: i nformacja na temat mienia komunalnego – stan, zarządzanie i plany przyszłościowe, sprawozdanie z realizacji inwestycji na terenie miasta, informacja na temat realizacji wystąpień o pozyskanie środków unijnych,XX- lecie Straży Miejskich w Polsce.
Podsumowanie działalności samorządu miejskiego – taką prezentację przedstawił w trakcie obrad burmistrz miasta Jacek Kowalski. Zawierała ona szeroką informację nt. trzech punktów porządku dziennego obrad tj. sprawozdanie z realizacji inwestycji na terenie miasta, informacja nt. mienia komunalnego oraz informację nt. realizacji wystąpień o pozyskanie środków unijnych.
Jak powiedział na wstępie burmistrz miasta prezentacja ma zobrazować i przypomnieć wszystko to co wydarzyło się w mieście w latach 2006-2010. „Pamięć ludzka jest ulotna, chcemy w ten sposób przybliżyć działalność samorządu w ciągu czterech lat” – dodał.
Prezentacja składała się z trzech głównych bloków: inwestycje, oświata, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych.
Zanim jednak  omówił blok inwestycyjny zaczął od analizy budżetu miejskiego.
BUDŻET MIASTA w latach 2006-2010
W omawianym okresie dochody budżetowe wzrosły z 59 mln 700 tys. zł w roku 2006 do prawie 78 i pół mln zł w roku 2009. W 2010 roku dochody miasta osiągnęły wysokość wyniosły ponad 107 mln. zł .
Omawiając ten punkt burmistrz miasta przypomniał, że tegoroczny budżet po stronie dochodów ma ponad dwukrotny wzrost w stosunku do roku 2006. Zwrócił przede wszystkim uwagę na to, że ten wzrost dochodów nie jest uzyskiwany kosztem zwiększenia obciążeń podatkowych dla naszych mieszkańców.
Jest osiągany poprzez zwiększanie liczby podatników na terenie miasta. Zwiększenie liczby podatników uwarunkowane jest kilkoma czynnikami. Po pierwsze – niższe niż proponowane przez Ministerstwo Finansów stawki podatkowe. „Rada, corocznie podejmuje decyzję o wysokości stawek podatkowych na poziomie stawek roku ubiegłego. To bardzo ważne dla potencjalnych inwestorów i biznesu lokalnego. Te systematyczne działania powodują przewidywalność stawek podatkowych”- stwierdził burmistrz. Przypomniał też, że zwiększenie liczby podatników skutkuje zwiększonymi wpływami do budżetu. W głównej mierze płyną one z dzielnicy przemysłowej, z istniejących już i nowopowstających zakładów przemysłowych.
Kolejny wpływ na wzrost dochodów miasta jest zwiększenie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to możliwe dzięki odnotowanym w omawianym okresie spadkiem bezrobocia.
W tym miejscu nie można pominąć działań władz miasta w zakresie zwiększenia wpływów z tyt. podatku od środków transportowych. Dzięki systematycznemu obniżaniu tych stawek wzrosła liczba banków listingowych w mieście. „W okresie ostatniej kadencji banki wzmocniły nasz budżet o ponad 30 mln. zł.” – powiedział burmistrz.
Taki poziom dochodów daje o wiele większe możliwości po stronie wydatków budżetowych.
W latach 2006-2010 wydatki budżetowe wzrosły z 58 mln zł w roku 2006 do ponad 99 mln zł w roku 2009. Pierwsze półrocze tego roku pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość i wierzyć, że czas kryzysu się skończył dla naszego kraju.
INWESTYCJE MIEJSKIE w latach 2006-2010
„Omówiony poziom budżetu pozwala nam realizować wiele inwestycji na terenie miasta.  Dla mieszkańców szczególnie istotne jest aby realizowane były inwestycje w różnych dziedzinach życia i dla różnych grup mieszkańców” – powiedział na wstępie burmistrz Kowalski. 
Z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2006 – 2010 przeznaczono 144 miliony złotych.
Ta suma zawiera zadania realizowane przez urząd miejski oraz spółki ze 100% udziałem miasta.  Kwota ta nie obejmuje inwestycji na lotnisku.
„To kwota zdecydowanie wyższa niż wydatkowane przez poprzednie 16 lat w mieście na inwestycje” zaznaczył burmistrz.
Wszystkie zadania realizowane są zgodnie z Wieloletnim planem inwestycyjnym.
Jednym z jego elementów są inwestycje pn. drogi publiczne. Na ich budowę wydatkowano ponad 23 mln złotych.
Wykonano następujące zadania:
- zmodernizowano ul. Wojska Polskiego, 
- wyremontowano ul. Zakroczymską, Daszyńskiego, Przejazd, Kościuszki, Sienkiewicza, Miodową, Okrzei, Sawy , Szkolną, Partyzantów, Modlińską, Mazowiecką, Legionów, Nałęcza, Szarych Szeregów, Sikorskiego.
(fotografie ul. Zakroczymska, Daszyńskiego, Przejazd, Kościuszki, Szkolna, Modlińska, Mazowiecka, Legionów, Nałęcza)
- wybudowano ulice: Al. Róż, Polną, Kwiatową, Samorządową, Słoneczną, Konopnickiej, łącznik ulicy Strażackiej z ul. Spokojną, ul. Jasną wraz z chodnikami, Łęczną wraz z jednostronnym chodnikiem,
(fotografie ulic Łęcznej, Al. Róż)
- wybudowano, ul. Jana Pawła II, M. Kolbe, Kościelnej, Przeskok, Żwirową, Brzozową, Nadwiślańską, przebudowano ul. Młodzieżową, oraz ul. Mieszka I i Kaszewskiego - wraz z chodnikami i oświetleniem oraz ścieżką rowerową
(fotografie uli Jana Pawła II, Nadwiślańskiej) ,
- remonty chodników w ul. Młodzieżowej, Chemików, (fotografia Młodzieżowej)
- zmodernizowano system drogowy w dzielnicy Przemysłowej polegający na przebudowie ul. Granicznej i Przemysłowej wraz z chodnikami i oświetleniem; ta inwestycja pozwoliła nam zwiększyć atrakcyjność dzielnicy przemysłowej i lokować tam nowe podmioty gospodarcze.
Jeśli chodzi o ul. Łęczną na fotografii zobrazowany jest pierwszy etap tej inwestycji. Teraz miasto jest w fazie przygotowanie projektu na II etap. Zakłada on przebudowę łącznika ul. Berlinga z ul. Łęczną. Inwestycja, po realizacji, będzie obwodnicą Osiedla Młodych. Wniosek został złożony do wojewody i w przyszłym roku będzie realizowany z tzw.  Schetynówki.
Niestety wiąże się to z brakiem możliwości założenia progów zwalniających na ul. Łecznej, o co wnioskował Zarząd Osiedla. 
Remont ul. Nadwiślańskiej to była inwestycja wyczekiwana przez mieszkańców. W tym miejscu burmistrz wspomniał na problemy jakie były przy budowaniu ulicy po odkryciu gruntów i konieczności uzupełniana wywiezionej warstwy śmieci.
Kolejna duża inwestycja drogowa to realizowana w dzielnicy Modlin Stary ul. Jana Pawła II. Ten projekt będzie zrefinansowany z programu przebudowy dróg (znalazł się na liście dofinansowania ze środków unijnych przyp. red.). Jesteśmy w przededniu podpisania umowy i refinansowania środków – powiedział burmistrz.
Kolejne ulice wyremontowane na wniosek głownie zarządów osiedli i mieszkańców to Zakroczymska, Kościuszki i Mazowiecka. 
Ulice Graniczna i Przemysłowa to projekt realizowany ze środków unijnych „Pamiętamy jak wyglądała droga wcześniej. Teraz jest ona zdecydowanie bardziej bezpieczna tak dla samochodów rowerów jak i pieszych” przypomniał.
Ulica Modlińska to tylko lekkie naprawy. Jest już zrobiona pełna dokumentacja techniczna na kompleksową modernizacją rond – na wjeździe do miasta przy ul. Warszawskiej, z rondem na skrzyżowaniu ulic Zakroczymskiej i Warszawskiej i wjazdu na targowisko z otwarciem nowej części ul. Modlińskiej. Dokumentacja została wykonana przez miasto, stosowana jej część przekazana do właściciela drogi (Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich) i teraz prowadzone są konsultacje z zarządem województwa na wprowadzenie tego zadania do planu inwestycyjnego województwa. Jego realizacja poprawi sytuację komunikacyjną w mieście. „Wiemy doskonale jakie mamy trudne pod względem komunikacyjnym punkty w mieście. Trzy najgorsze to – wyjazd z miasta z ul. Warszawskiej, wyjazd z obwodnicy i przejazdy kolejowe. O ile przejazdy dzięki budowanym wiaduktom będą niedługo rozwiązane o tyle nad pozostałymi jeszcze pracujemy. Drugi wyjazd, z obwodnicy, mam nadzieję będziemy realizować w przyszłym roku. Dokumentacja jest skończona a ponieważ przebiega po naszych terenach to powinniśmy łatwiej to zrealizować” wyjaśnił burmistrz Kowalski. 
INWESTYCJE SPORTOWE
Kolejny duży element omawiany na sesji to INWESTYCJE SPORTOWE. W latach 2006-2010 na te zadania wydatkowano 42 mln 097 tys. złotych.
Wykonano m.in.:
- wygłuszenie hali sportowo-widowiskowej (ponad 600 tys. zł)
Mieliśmy możliwość już kilkakrotnie sprawdzić jakość i zasadność wykonania tego wygłuszenia. Odbiorem technicznym niejako był koncert orkiestry Sinfonietta Cracovia pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego. Sam maestro chwalił jakość dźwięku w hali.
-  wybudowano kompleks wielofunkcyjnych boisk sportowych o sztucznej nawierzchni przy NOSiR-ze (ponad 2 mln. zł.)
Zrealizowano pełnowymiarowe sztuczne boisko piłkarskie, na którym dziś trenuje kilkanaście grup młodzieżowych i kilka dorosłych. Obiekt jest jednym z najlepszych w Polsce. Zastosowana na nim trawa to materiał trzeciej generacji co np. przy przewróceniu nie powoduje obtarć naskórka.
Ten kompleks to także korty tenisowe i boisko poliuretanowe wielofunkcyjne.
-  na ukończeniu jest budowa krytej pływalni (prawie 25 mln. zł). 
- stadion główny – Jak powiedział burmistrz, za chwilę będzie ogłoszony przetarg na przebudowę tego obiektu. Na wykonanie przede wszystkim zaplecza dla drużyn, które tam rozgrywają mecze i trenuję.

INWESTYCJE - PLACÓWKI OŚWIATOWE
W latach 2006-2010 na inwestycje sportowe w placówkach oświatowych przekazano z budżetu miasta  14 mln 680 tys. złotych.
Zrealizowano następujące zadania:
? budowa sali sportowej przy PG-1,
? budowa boiska sportowego o nawierzchni przy Szkole Podstawowej Nr 7. To było pierwsze boisko o sztucznej nawierzchni w mieście. W ślad za nim poszły kolejne inwestycje sportowe przy szkołach
?  budowa boisk wielofunkcyjnych o sztucznej nawierzchni wraz z bieżnią w Zespole szkół nr 3, przy dofinansowaniu 30% inwestycji ze środków samorządu  województwa mazowieckiego
?  budowa boisk wielofunkcyjnych o sztucznej nawierzchni wraz z bieżnią w PG-1,
? budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Szkole Podstawowej nr 5,
?  budowa dwóch kompleksów boisk sportowych w ramach rządowego programu ORLIK 2012 w Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy i Publicznym Gimnazjum nr 2 na Osiedlu Młodych, także dofinansowane w ok. 40 % ze Sr urz marsz i min sportu a w większości z naszych środków
?  budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Zespole Szkół nr 2,
? Termomodernizacja PP1
? Termomodernizacja PG2

INWESTYCJE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Na ww. zadania wydano z miejskiej kasy w latach 2006-2010 ponad 1 mln 600 tys. zł. 
Zrealizowano nast. zadania: budowa kanalizacji w ul. Kopernika i Al. Róż oraz budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej.
INWESTYCJE  BUDOWA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH
W czasie 4. letniej kadencji obecnego samorządu wybudowano 72 mieszkania komunalne za kwotę ponad 6 i pół miliona złotych. Z tego:  w byłym budynku SANEPIDU zaadaptowano cztery mieszkania, w budynku przy ul. Słowackiego wygospodarowano 12 mieszkań. W będącym na ukończeniu budynku socjalnym przy ul. Chryzantemy będzie 56 mieszkań. Odbiór techniczny tego budynku zaplanowano na 4 listopada.
Ponadto w ramach gospodarowania gminnym zasobem komunalnym przydzielono 165 mieszkań.
Inne zadania inwestycyjne zrealizowane w ostatnich czterech latach to:
- budowa strażnicy OSP,
- adaptacja budynku przy ul. Ledóchowskiego 164,
- budowa siedziby OPS,
 - adaptacja obiektów powojskowych na potrzeby  NOK,
- budowa systemu monitoringu miejskiego.
Razem wydano na ww. zadania wydano 10 mln 776 tys. 897 złotych.
Burmistrz szczegółowo omówił ww. pozostałe zrealizowane zadania inwestycyjne. 
Przez wiele lat siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej znajdowała się przy Placu Solnym. Obecnie straż ma nową siedzibę przy ul. Nałęcza. Obiekt jest już od jakiegoś użytkowany.  Miasto sfinansowało w większej części tą inwestycję.
Na potrzeby Lokalnej Organizacji Turystycznej i Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin został zaadaptowany budynek powojskowy przy ul. Ledóchowskiego 164. Tam będzie przeniesione muzeum, jak również siedzibę będzie miała tak jak dotychczas LOT 3 Rzek.
Na potrzeby Nowodworskiego Ośrodka Kultury zaadaptowano obiekty powojskowe przy ul. Paderewskiego. W nowej siedzibie ośrodek funkcjonuje już od miesiąca. Cała przestrzeń została zrewitalizowana a efekty prac są bardzo ciekawe i zadowalające – powiedział burmistrz.
W ostatnim czteroleciu zainstalowano w mieście system monitoringu. „Będziemy go dalej rozbudowywać i unowocześniać. W II etapie systemem objęte będą inne dzielnice miasta, zainstalowane będzie więcej kamer i monitorów, poprawi się jakość obsługi systemu” – dodał w tym miejscu.
OŚWIATA
Drugim dużym blokiem omówionym tego dnia była nowodworska oświata. Jak stwierdził burmistrz Kowalski lata 2006 - 2010 to okres szczególnie korzystny dla jej rozwoju i doskonalenia. W tym czasie istotnej poprawie uległa baza dydaktyczna i lokalowa nowodworskich szkół i przedszkoli. Przeprowadzono wiele remontów, modernizacji i rozbudowy obiektów, poprawiając w ten sposób warunki sanitarne, bezpieczeństwo, estetykę i funkcjonalność. Istotnej poprawie uległo wyposażenie wszystkich placówek w nowe  pomoce dydaktyczne, urządzenia multimedialne oraz nowe meble .
W tym okresie na rozwój oświaty przekazano z budżetu miasta  114 mln. 998 tys. 309 złotych. Subwencja oświatowa pokrywa ok. 50 % tej kwoty. Pozostałe koszty funkcjonowania szkół a przede wszystkim, w całości przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pokrywane są z budżetu  miasta.
OŚWIATA  REMONTY
W latach 2006 - 2010 na remonty szkół i przedszkoli  wydatkowano prawie 7 mln. zł.
Zakres prac: wymiana okien, remont dachów, pomieszczeń kuchni i stołówek, sanitariatów, sal dydaktycznych i pomieszczeń rekreacyjnych oraz gospodarczych. Ponadto udało się już rozstrzygnąć przetarg na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół  nr 4. W Modlinie Twierdzy.  Za chwilę rozpocznie się też przetarg na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 7. Tam zostanie wybudowany nowy budynek  dydaktyczny i sala gimnastyczna wraz z rozbudową przedszkola nr 5.
Ponad 1 mln. 360 tys. zł pozyskano z rezerwy Ministerstwa Edukacji Narodowej na remonty, likwidację barier architektonicznych, monitoring w szkołach, stypendia socjalne dla uczniów, na wyprawki szkolne, na zwrot kosztów za przyuczenie do zawodu i naukę zawodu osób młodocianych oraz na autorski program „ Mimo barier równe szanse”.
Także ponad  222 tys. złotych pozyskano z funduszy  unijnych na projekt pn. „Wzrost kwalifikacji zawodowych pracowników oświaty …”
Jak podkreślił burmistrz miasta, ta kadencja to czas inwestycji w młode pokolenie. Trzeba mu zapewnić odpowiedni poziom nauczania, zajęć pozalekcyjnych bogata ofertę kulturalną i sportową.
Także w tym roku rozpoczęła się termomodernizacja placówek oświatowych. Zakończono prace w Publicznym Gimnazjum nr 2, trwa termomodernizacja Przedszkola nr 1. 

POZYSKIWANIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
W latach 2006-2007* miasto aplikowało o środki zewnętrzne w ramach czterech projektów.
Pierwszy projekt to  „Modernizacja systemu drogowego w Dzielnicy Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim” w ramach Działania 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Poddziałanie 3.3.2. Priorytet III Rozwój lokalny. Procedura aplikowania o dofinansowanie.
Drugi pn. „Rozbudowa Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim” w ramach Działania 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Poddziałanie 3.3.1. Priorytet III Rozwój lokalny. Procedura aplikowania o dofinansowanie.
Trzeci wniosek „Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek” realizowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Procedura aplikowania o dofinansowanie.
Ostatnim wnioskiem był "Bałtycki kulturowo-turystyczny szlak umocnień fortyfikacyjnych"
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG. Procedura aplikowania o dofinansowanie
Uzyskały one dofinansowanie w kolejnych latach. 
*Okres do kwietnia 2007
Wnioski dofinansowane z funduszy zewnętrznych w latach 2007-2008 to:
1.  „Modernizacja systemu drogowego w Dzielnicy Przemysłowej w Nowym Dworze Maz.”
Wartość dofinansowania wyniosła  3 388 923,59 złotych. Całkowita wartość projektu: 5 232 143,32 zł
2. „Rozbudowa Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim”
Wartość dofinansowania wyniosła 3 526 099,45 zł
Całkowita wartość projektu to 4 831 295,65 zł.
Dodatkowo inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Ministerstwo Sportu). Umowę o dofinansowanie podpisano we wrześniu 2007 r. Przyznane zostały środki w wysokości 300 000 zł.
3. „Budowa dwóch boisk sportowych wraz z bieżnią o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim”
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł
Całkowita wartość projektu: 1 052 300,00 zł . Projekt dofinansowany z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
W latach 2007-2008 wartość złożonych wniosków opiewała na ponad 11 mln 100 tys. złotych. Uzyskano dofinansowanie w kwocie ponad 7 mln 515 tys. złotych.
W latach 2008 - 2010 wartość złożonych wniosków opiewała na ponad 10 mln 60 tys. złotych. Uzyskano dofinansowanie w kwocie ponad 3 mln 413 tys. złotych.
Projekty wstępnie wybrane do dofinansowania obejmują kwotę prawie 9,5 miliona złotych.
Są to:
1.  „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi gminnej Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim łączącej drogę krajową nr 62 z drogą powiatową
wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr 62 oraz zmianą organizacji ruchu w obrębie tej drogi”
Projekt zakładał budowę drogi Jana Pawła II wraz z ulicami dojazdowymi oraz przebudowę skrzyżowania ulicy Jana Pawła II z drogą krajową 62. W ramach projektu przewidziano również budowę chodników jednostronnych o szerokości 2 m, utwardzenie nawierzchni drogi z odwodnieniem powierzchniowym. Obecnie projekt jest na etapie sprawdzania załączników niezbędnych do podpisania umowy. Środki wpłyną do budżetu miasta. 
2 „Poprawa dostępności nowodworskiej Dzielnicy Przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej”
Wniosek jest na ostatnim etapie procedury konkursowej, gdzie Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych bada załączniki niezbędne do podpisania umowy.
Tereny objęte projektem są zlokalizowane w dzielnicy przemysłowej usytuowanej przy wschodniej granicy miasta Nowy Dwór Mazowiecki (generalnie pomiędzy ulicami Graniczną i Przemysłową).
3 „Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego -”
Projekt realizowany w ramach Działania 5.2 „Rewitalizacja miast” RPO WM. Wniosek został złożony w 2009 r. a uzyskał wstępną decyzję o dofinansowaniu w 2010 r.
Wniosek wraz z załącznikami przeszedł pomyślnie I etap konkursu oraz ocenę formalną II etapu. Obecnie trwa ocena wykonalności. Jej pomyślne zakończenie będzie równoznaczne z przejściem II etapu. Ostatnim krokiem będzie dostarczenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy .
Działania realizowane w ramach projektu zakładają rewitalizację zabytkowego parku miejskiego, która przywróci świetność i dawny urok założenia historycznego opartego na osi klasycystycznego kościoła. Park położony jest naprzeciwko głównego wejścia do zabytkowego kościoła i zajmuje obszar ponad 2 hektarów powierzchni.
Wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa krytej pływalni w Nowym Dworze Mazowieckim”,
współfinansowany przy udziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach
„Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2010 rok”.
Wniosek o dofinansowanie jest na etapie oceny w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
Wartość dofinansowania: 500 000,00 zł.
Przedsięwzięcie polega na rozbudowie obiektów zaplecza kulturalno – rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim tj. na budowie nowoczesnego basenu miejskiego.
Dzięki realizacji inwestycji wzrośnie liczba mieszkańców mających dostęp do nowej, lokalnej bazy rekreacyjno – sportowej.
Miasto złożyło też wnioski na zwrot kosztów usuwania skutków powodzi.
Dotyczą one następujących obiektów:
1  Publiczne Przedszkole Nr 3
Całkowita wartość projektu: 130 000,00 zł
Zakładana wartość dofinansowania: 104 000,00 zł
W wyniku wysokiego poziomu wody w rzece Narew nastąpiło podsiąkanie wód gruntowych. Doszło do zalania pomieszczeń piwnicznych oraz sali gimnastycznej zlokalizowanej w przyziemiu budynku. Oprócz konieczności dezynfekcji pomieszczeń oraz skucia tynków wewnętrznych do poziomu na którym zalegała woda, całkowitemu zniszczeniu uległa podłoga sali gimnastycznej wykonana z parkietu. Z uwagi na okres zalegania wodą przekraczający 3 tygodnie zachodzi konieczność gruntownego remontu sali gimnastycznej i pomieszczeń przyległych, łącznie z wymianą posadzki cementowej i wykonaniem nowej izolacji wilgotnościowej;
Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji (basen)
Całkowita wartość projektu: 500 000,00 zł
Zakładana wartość dofinansowania: 400 000,00 zł
W wyniku wysokiego poziomu wody w rzekach Narew i Wisła nastąpił wysięk wód gruntowych w obiektach wchodzących w skład NOSiR. Wysięk spowodował zniszczenia w pomieszczeniach zaplecza socjalnego oraz w podbaseniu obiektu. Z uwagi na długość okresu zalegania wody oraz wysokość lustra konieczne wydaje się, oprócz likwidacji szkód wyrządzonych przez wody podziemne wykonanie także drenażu opaskowego wraz z systemem studzienek chłonnych;
Wnioski na zwrot kosztów usuwania skutków powodzi
3 Boisko sportowe (wielofunkcyjne) zlokalizowane w Modlinie Starym przy ul. Mieszka I.
Całkowita wartość projektu: 60 000,00 zł
Zakładana wartość dofinansowania: 48 000,00 zł
 Długotrwale utrzymująca się fala powodziowa doprowadziła do zniszczenia murawy boiska, jednocześnie nanosząc szlam. Z uwagi na charakter boiska oraz ilość naniesionego wraz z wodą materiału cała płyta wymaga rekultywacji poprzez dezynfekcję, wykonanie prac ziemnych polegających na usunięciu szlamu, wzbogaceniu warstwy rodzimej podłoża oraz wysiewie nowej mieszanki traw wraz z pielęgnacją w pierwszej fazie wzrostu i krzewienia. Sprzęt i wyposażenie sportowe typu bramki oraz siedziska z ławkami wymagają mycia, dezynfekcji i ponownego zabezpieczenia w formie malowania. Wzmocnienia wymagają także podtopione skarpy usytuowane przy dojeździe do boiska.
(foto zalane boisko)
Złożono także wnioski o umorzenie pożyczek. Ich efekt to dodatkowe 375 tys. 700 zł w budżecie miasta, które zostały wykorzystane na zadania pn.:
 „Budowa miejskiej sieci kanalizacji w dzielnicy Modlin Stary”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kopernika i Al. Róż”, „Spinka wodociągu od ul. Akacjowej do ul. Partyzantów”, „Budowa miejskiej sieci kanalizacji w ulicy Staszica, Orzeszkowej, Lipowej i Krzywej”, „Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Górskiej”, „Budowa miejskiej sieci kanalizacyjnej w ul. Kopernika, Lipowej, Polnej, Kwiatowej i Al. Róż”.
UZNANIE DLA STRAŻY
W dalszej części obrad gościem a Sesji Rady Miejskiej gościliśmy Prefekta Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednocześnie Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Związku Miast Polskich i Komendanta Straży Miejskiej w Częstochowie Pana Artura Hołubiczko. Wizyta miała związek z XX leciem straży miejskich w Polsce. Prefekt przedstawił historię straży miejskich, początki ich działalności dalszy rozwój oraz plany na przyszłość. Przyszłość ta to prawdopodobnie Policja Samorządowa, albo Policja Miejska. Wysoko ocenił działania straży miejskiej w naszym mieście, chwalił bardzo dobrą pracę profilaktyczną wśród dzieci i młodzieży. Jak stwierdził niektóre nasze pomysły rozpropaguje na cały kraj.  Ponadto bardzo wysoko ocenił wkład Burmistrza Miasta i Rady Miejskiej w rozwój nowodworskiej Straży Miejskiej. Na zakończenie wystąpienia wręczył Burmistrzowi Miasta Dyplom Uznania za działania na rzecz poprawy stanu porządku publicznego i ochrony mieszkańców poprzez rozwój monitoringu, straży miejskiej oraz współpracę z Policją w tej kwestii.

Na XL posiedzeniu Rady Miejskiej podjęto 10 uchwał dotyczących:
- zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2010;
- określenia szczegółowych zasad, sposobu  i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Nowy Dwór Mazowiecki lub jednostkom podległym;
- utworzenia wydzielonych rachunków dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty;
- przyjęcia ‘Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2010 – 2013 z perspektywą do 2017r. ( aktualizacja)’ wraz z załącznikiem  ‘Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2010 – 2013 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032 r.)’;
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata (ul. Akacjowa );
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasta Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Mieszka I 6A);
- utworzenia odrębnego obwodu głosowania.;
- rozpatrzenia skargi;
- zgody na wykorzystanie herbu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przez Nowodworskie Centrum Artystyczne ‘TĘCZA’ w Nowym Dworze Mazowieckim;
- wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pn: 'Przebudowa drogi gminnej ul. Gen. Berlinga w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 630 do ul. Łęcznej.' w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą 'Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011'.
Większość uchwał podjęto jednogłośnie. Tradycyjnie uchwały opublikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Żywą dyskusję radnych wywołała przedostatnia uchwała dotycząca zgody na wykorzystanie herbu.  Zgodnie z uchwałą z 2006 r. ci, którzy chcą to robić, powinni najpierw otrzymać zgodę Rady Miejskiej. Choć wykorzystanie herbu bez zgody nie powoduje żadnych sankcji, intencją władz jest ochrona i należyty szacunek dla tego symbolu Miasta. Radni apelowali, aby występowanie o zgodę stało się dobrą praktyką kultywowaną w przyszłości. 
W końcowej części sesji poruszano tematy dotyczące m. in. niszczenia ul. Nadwiślańskiej, współpracy NOSiR z WOPR odnośnie ratowników na basenie i parkingu przed kościołem na osiedlu Dębinka.

Tekst: Aneta Pielach – Pierścieniak, Martyna Kordulewska, Straż Miejska
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2010-10-15 14:43:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2010-10-15 14:45:42)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki