☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Czwartek 11.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

LVII Sesja Rady Miejskiej - sprawozdanie

Skuteczne i efektywne zarządzanie miastem…

Nowy Dwór Mazowiecki to miasto zarządzane skutecznie i efektywnie - takie wnioski nasuwają się po lekturze pracy naukowej p. Remigiusz Górniaka, doktoranta SGH. Wyciąg dot. naszego miasta przedstawił na ostatniej sesji Rady Miejskiej Burmistrz Miasta Jacek Kowalski. 

Pan Remigiusz Górniak napisał pracę naukową pt. „Pomiar skuteczności i efektywności procesów zarządzania gminą”. Jedną z badanych gmin był nowy Dwór Mazowiecki. Zawarte w pracy informacje dotyczące miasta Nowy Dwór Mazowiecki na ostatniej w tej kadencji samorządu sesji Rady Miejskiej zaprezentował burmistrz miasta. Sesja odbyła się 12 listopada br.
Jak powiedział na wstępie burmistrz, analiza pracy Pana Górskiego wskazuje na bardzo pozytywne tendencje rozwojowe w mieście. Dotyczy to większości wskaźników jakie brał pod uwagę autor pracy. Badany czas obejmował lata 1999-2008.
METODYKA BADAŃ
Na początek przedstawione zostały fragmenty metodyki pracy.
Przeprowadzone badanie dotyczyło analizy syntetycznego wskaźnika potencjału gmin, obliczonego na podstawie pomiaru zmian wskaźników charakteryzujących jedynie wybrane obszary funkcjonowania gmin, współdecydujących o kształcie procesów rozwoju lokalnego. Pozwolił to na wyselekcjonowanie jednostek terytorialnych, które w okresie 10 lat uzyskały największe dodatnie przyrosty wskaźnika syntetycznego potencjału, uwzględniającego zmiany poziomów 12 cech charakteryzujących wybrane obszary funkcjonowania gminy.
W analizie wskaźnika syntetycznego uwzględniono jednak tylko te wskaźniki charakteryzujące zjawiska społeczno-gospodarcze w gminie, które w pośredni lub bezpośredni sposób zależne są od działań podejmowanych przez władze lokalne.
Na potrzeby badania utworzono 5 klas potencjałów bazowych charakteryzujących wszystkie mazowieckie gminy w początkowym okresie analizy (lata 1999-2000, wskaźnik liczony jako średnia arytmetyczna wskaźnika syntetycznego potencjału z lat 1999-2000). Wyznaczone klasy potencjału wynikają z subiektywnej oceny autora na podstawie wyników osiąganych przez 314 gmin w okresie 1999-2000. Tworząc klasy potencjału kierowano się tym, aby w grupie gmin osiągających najlepsze wyniki znalazło się nie więcej niż 30 jednostek które miały być tzw. liderami rozwoju. W kolejnych grupach liczebność gmin nie przekroczyła 80 jednostek. Podział gmin wyglądał następująco:
• Klasa A – gminy o najwyższym poziomie wskaźnika syntetycznego (wartość wskaźnika syntetycznego w przedziale od 0 do 0,170)
• Klasa B – gminy o wysokim poziomie wskaźnika syntetycznego (wartość wskaźnika syntetycznego w przedziale od 0,170 do 0,209)
• Klasa C - gminy o średnim poziomie wskaźnika syntetycznego (wartość wskaźnika syntetycznego w przedziale od 0,209 do 0,240)
• Klasa D - gminy o niskim poziomie wskaźnika syntetycznego (wartość wskaźnika syntetycznego w przedziale od 0,240 do 0,261)
• Klasa E - gminy o bardzo niskim poziomie wskaźnika syntetycznego (wartość wskaźnika syntetycznego w przedziale od 0,261 do 1)
Nowy Dwór Mazowiecki znalazł się wśród gmin klasy C.
*Całą prezentację zamieszczamy w załączonym pliku.
PODSUMOWANIE
Przedstawione dane statystyczne charakteryzujące wybrane obszary funkcjonowania gminy Nowy Dwór Maz. na tle pozostałych gmin województwa wskazują na bardzo pozytywne tendencje rozwojowe na jej obszarze. Dotyczy to większości wskaźników cząstkowych składających się na wartość wskaźnika syntetycznego oraz wskaźnika końcowego. Na uwagę zasługują takie wskaźniki jak:
• udział środków pozyskanych z UE ogółem w dochodach ogółem – znacznie wyższy niż średnio w województwie i gminach porównywalnych.
• udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w wydatkach ogółem. Przez cały 10-letni okres analizy udział wydatków inwestycyjnych w budżecie gminy Nowy Dwór Maz. utrzymywał się poziomie niższym niż średnio województwie. W okresie 1999-2003 notowano bardzo niskie wartości tego wskaźnika (poniżej 15%). Tym niemniej od 2005 r. notowany jest stały i konsekwentny wzrost udziału wydatków inwestycyjnych w strukturze wydatków ogółem (w roku 2007 i 2008 wskaźnik nie przekroczył jednak średniej dla gmin Mazowsza i gmin porównywalnych). Dane te nie świadczą o aktywnej i konsekwentnej polityce inwestycyjnej gminy w całym 10-letnim okresie analizy, pozytywne tendencje zauważalne są dopiero od 2005 r.
• udział dochodów własnych w dochodach ogółem. Wskaźnik ten w każdym roku analizy jest znacznie wyższy niż średnio w województwie. Świadczy to o dużej możliwości realizacji własnej, zaplanowanej polityki wydatkowej władz gminy oraz o stabilnej i silnej bazie podatkowej gminy pochodzącej głównie z podatków PIT i CIT.
• udział wydatków  jednostek budżetowych na wynagrodzenia w wydatkach bieżących tych jednostek. Wskaźnik dla gminy jest wyższy od średniej wojewódzkiej w latach 1999-2006. W 2007 roku odnotowano mocny jego spadek, co należy uznać za przejaw prowadzenia racjonalnej polityki władz w zakresie zarządzania wydatkami bieżącymi, jednak z perspektywy całego 10-letniego okresu poziom wskaźnika kształtował się w gminie na niekorzystnym poziomie.
• liczba prywatnych podmiotów gospodarczych przypadająca na 1000 mieszkańców. Wskaźnik dla gminy jest znacznie wyższy od średniej wojewódzkiej i porównywalny do średniej dla gmin porównywalnych w każdym roku analizy. Świadczy to o wysokiej i rosnącej atrakcyjności inwestycyjnej gminy oraz o silnym wzroście przedsiębiorczości wśród mieszkańców.
• udział liczby pracujących ogółem w liczbie mieszkańców oraz udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. Wskaźnik udziału liczby pracujących dla gminy jest znacznie wyższy od średniej wojewódzkiej i średniej dla gmin porównywalnych w każdym roku analizy, zaś wskaźnik udziału mieszkańców bezrobotnych znacznie niższy, również w każdym roku analizy. Dane te wskazują, że mieszkańcy gminy są aktywni zawodowo i nie mają problemu ze znalezieniem pracy na terenie gminy.

W trakcie obrad radni podjęli uchwały w następujących sprawach:
1. zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2010.
2. nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim. (Gimnazjum będzie nosiło imię Ryszarda Kaczorowskiego);
3. uchwalenia Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami na rok 2011;
4.  „Orlika Białego” – rządowy projekt tworzenia przenośnych lodowisk przy kompleksach boisk tzw. Orlikach;
5. wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych. (ul. Marii Konopnickiej);
6. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych. (ul. Przemysłowa);
7. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych. (ul. Wojska Polskiego); 
8. wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy-Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. (ul. Kolejowa 11);
9. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych (ul. Dobra);
10. wyrażenia zgody na nabycie przez gminę – miasto Nowy Dwór Mazowiecki nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych (ul. Przemysłowa – 20 działek );
11. wyrażenia stanowiska dotyczącego zabytkowego kompleksu Twierdzy Modlin.

Na koniec Sesji Przewodniczący Rady Krzysztof Bisialski oraz Burmistrz Miasta Jacek Kowalski wręczyli podziękowania za współpracę. Otrzymali je radni, Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta, Przewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Szmytkowski, przedstawiciele służb mundurowych, księża parafii nowodworskich.


Opracowała Aneta Pielach – Pierścieniak 
 

>>> POBIERZ PREZENTACJĘ <<<  

Wytworzył:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2010-11-15 10:14:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2010-11-15 10:17:02)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380