LVII/ 513 /10

Uchwała nr LVII/ 513 /10
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 12 listopada 2010r.


w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn.zm.) – Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża zgodę na nabycie nieruchomości położonych w Nowym Dworze Mazowieckim przy  ul. Dobrej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ewid. nr:
1) 16/22 obrębu 9-01 o powierzchni 33 m2,
2) 16/24 obrębu 9-01 o powierzchni 37 m2,
3) 16/26 obrębu 9-01 o powierzchni 29 m2,
4) 16/37 obrębu 9-01 o powierzchni 26 m2,
5) 21/12 obrębu 9-01 o powierzchni 373 m2.

§ 2.

Źródłem dochodu, z którego nabyta zostanie przedmiotowa nieruchomość będą środki inwestycyjne – zadanie „wykup gruntów”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof  Bisialski
 

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2010-11-16 12:24:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2010-11-16 12:25:17)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki