9/2011

ZARZĄDZENIE   Nr 9/2011
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia  17 stycznia 2011 r.
 
w sprawie : powołania komisji w celu rozpatrzenia wniosków dotyczących udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2011 roku.
 
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / j. t. Dz. U. z 2001 r Nr.142, poz. 1591 z późn. zm. / w związku  Uchwałą Nr LVII/508/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 12 listopada  2010 r. w sprawie:  uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy  Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku zarządzam, co następuje:
 
§  1
 
W celu  dokonania publicznego otwarcia ofert oraz rozpatrzenie wniosków o dotację z budżetu gminy powołuję komisję w składzie:
  
1. Pan Zenon Klimczewski      Naczelnik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej
 
2. Pani Mirosława Zawartko    Radna Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
 
3. Pan Jerzy Plackowski                 V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej   
 
4. Pan Sebastian Sosiński              Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej
 
§  2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Z up. Burmistrza
/-/ Jacek Gereluk
Z-ca Burmistrza
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-01-18 08:49:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-01-18 08:52:14)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki