Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego

Uchwała nr ___________________

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia _____________________ roku
 
w sprawie  wyrażenia zgody na   przyjęcie darowizny nieruchomości będącej  własnością Skarbu Państwa – Agencji Mienia Wojskowego .
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn.zm.) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) – Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Wyrazić zgodę na   przyjęcie   w formie darowizny  niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej , będącej własnością Skarbu Państwa – Agencji Mienia Wojskowego, położonej   w Nowym Dworze Mazowieckim   oznaczonej    w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr  35    obrębu 2-06     o pow.  0,2333  ha, stanowiącej część ulicy Mieszka I, zaliczonej do kategorii dróg gminnych.  .
Przyjęcie darowizny nastąpi na cel publiczny określony w art. 6 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 
§ 2.
 
Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Uzasadnienie
 
Nieruchomość  gruntowa niezabudowana oznaczona nr ewid. 35  obr.  7 2-06  o   powierzchni 0,2333 m kw. stanowi   własność Skarbu Państwa- Agencji Mienia Wojskowego. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość stanowi część    ulicy Mieszka I, która zaliczona jest do kategorii dróg gminnych. 
Wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg jest celem publicznym w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy o gospodarce3 nieruchomościami.
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-01-19 11:01:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-01-19 11:30:17)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki