Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim na lata 2011-2014

 UCHWAŁA  Nr ……………………

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia ………………

w sprawie: uchwalenia  wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń  wodociągowych i kanalizacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim na lata 2011-2014.
 
 
Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 21 ust. 5   ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.   o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala się co następuje:
 
§ 1
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz Zarządowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-01-19 11:22:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-01-19 11:29:03)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki