Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych

 Uchwała Nr IV/……./2011

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia … stycznia 2011r.


w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984R. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala  co następuje:
 
 
§ 1
Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 4
Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 5
Traci moc uchwała Nr XLII/394/05 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 
§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-01-19 11:56:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-01-19 12:17:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki