Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/ 17 /2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Nowy Dwó

Uchwała Nr IV/……../2010

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia … stycznia 2011r.

zmieniająca uchwałę Nr III/ 17  /2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2011r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipiec 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2011r. (M.P. z 06.08.2010r., Nr 55, poz. 755), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala  co następuje:
 
§ 1
W załączniku do uchwały Nr III/   /2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim  z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2011r., wiersz 4 otrzymuje brzmienie:

 4.

Od budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

 od 1 m.kw. powierzchni użytkowej

 4,16 zł

  „.
 
§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
 

U z a s a d n i e n i e 
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim zmieniającej uchwałę Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2010r.
 
W dniu 15 listopada 2010r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 24 września 2010r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – ogłoszona 30.11.2010r. Dz.U. Nr 225, poz. 1461. Nowelizacja dotyczy stawki, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, dla budynków i ich części, które obecnie zajmowane są na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Celem nowelizacji przepisów, jak wynika z uzasadnienia, było „umożliwienie stosowania preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości od budynków przeznaczonych do świadczeń usług zdrowotnych zgodnie z intencją ustawodawcy”, przez co należy rozumieć rozszerzenie tej stawki również na te budynki i ich części, które nie są bezpośrednio zajęte, lecz jedynie związane z realizacją świadczeń zdrowotnych.
Brzmienie dotychczasowe „ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych”
Brzmienie obowiązujące od 01.01.2011 r. „ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń”.
Przedstawiony projekt uchwały dostosowuje zapis w wierszu 4 załącznika do uchwały Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2010r do obowiązującego od 01.01.2011r. brzmienia  art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.
 
 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-01-19 11:59:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-01-19 12:15:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki