Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2014 Nr XXXVI / 434 /2013 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2014

Nr XXXVI / 434 /2013

Rady Miejskiej w  Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 19 grudnia 2013r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 242, art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U.        z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 133.656.050,00 zł, w tym:

1)    dochody bieżące w kwocie: 111.712.688,00 zł,

2)    dochody majątkowe w kwocie : 21.943.362,00 zł,

-  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie 129.428.050,00 zł, w tym:

1)    wydatki bieżące w kwocie: 107.078.196,19 zł,

2)    wydatki majątkowe w kwocie : 22.349.853,81 zł,

 -  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1.  Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu miasta w kwocie 4.228.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody w wysokości 4.228.000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań  z tytułu kredytów).

2.   Rozchody w wysokości 4.228.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  1.020.000,00 zł.

 

§ 5

1.      Rezerwę ogólną w wysokości  -     700.000,00 zł,

2.      Rezerwy celowe w wysokości  -  1.777.500,00 zł,

       w tym na:

 a) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące)  w wysokości 1.500.000,00 zł,

b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 277.500,00 zł.

 

 

§ 6

1.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień         z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5  do niniejszej uchwały.

3.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r., zgodnie  z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

1.  Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2.  Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dotacje:

1/ podmiotowe dla :

a) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 2.503.527,00 zł,

b) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości – 995.953,00 zł,

2/ celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,

 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12

1. Przyjmuje się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem  nr 13 .

2.   Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 13

1.  Upoważnia się Burmistrza do:

1)     zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,

2)     udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł,

3)     lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,

4) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

5)  dokonywania przesunięć w planie wydatków majątkowych polegających na zmianach wydatków majątkowych określonych w załączniku „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową”,           w ramach działu, obejmujące przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych   i likwidacji zadań istniejących.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2014-01-03 10:32:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2015-02-11 14:50:45)