Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2016

Nr XV / 153 / 2015

Rady Miejskiej w  Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 22 grudnia 2015r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 242, art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala,  co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 120.685.947,00 zł, w tym:

1)    dochody bieżące w kwocie: 104.781.173,00 zł,

2)    dochody majątkowe w kwocie : 15.904.774,00 zł,

-  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie 120.906.514,00 zł, w tym:

1)    wydatki bieżące w kwocie: 104.566.459,00 zł,

2)    wydatki majątkowe w kwocie : 16.340.055,00 zł,

 -  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1.  Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie 220.567,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 220.567,00  zł,

2.  Przychody budżetu w wysokości 5.115.199,31 zł (kredyt długoterminowy), przeznacza się na rozchody w wysokości 5.115.199,31 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań  z tytułu kredytów i pożyczek).

3.  Przychody budżetu w wysokości 5.335.766,31 zł, rozchody w wysokości 5.115.199,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7.000.000,00 zł,

2)  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 220.567,00 zł,

3)  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek    w kwocie 5.115.199,31 zł,

 

§ 5

1.      Rezerwę ogólną w wysokości  -  1.200.000,00 zł,

2.      Rezerwy celowe w wysokości  -  2.252.000,00 zł,

       w tym na:

 a) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne oraz pozostałe wydatki bieżące)   w wysokości 2.000.000,00 zł,

b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 252.000,00 zł.

§ 6

1.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień  z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5  do niniejszej uchwały.

3.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r., zgodnie  z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

1.  Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2.  Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dotacje:

1/ podmiotowe dla :

a) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 2.815.544,00 zł,

b) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli i punktu przedszkolnego na łączną kwotę – 1.437.000,00 zł,

2/ celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 769.000,00 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

 

§ 12

1. Przyjmuje się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie    z załącznikiem  nr 13 .

2.   Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do:

1)     zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7.000.000,00 zł,

2)     lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,

3) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

4)  dokonywania przesunięć w planie wydatków majątkowych polegających na zmianach wydatków majątkowych określonych w załączniku „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową”,  w ramach działu, obejmujące przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych   i likwidacji zadań istniejących,

5)  zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów   i pożyczek do wysokości 5.115.199,31 zł.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI NA 2016r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski


Wytworzył:
Anna Palczowska
(2015-12-22)
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2016-01-08 13:49:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2016-01-08 15:42:53)