REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

OD WŁASCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

 

Numer rejestrowy

Data wpisu

Nazwa firmy, imię i nazwisko przedsiębiorcy, siedziba firmy

Numer NIP

Numer REGON

Kod i nazwa odpadów komunalnych

 

OS-NDM-1

 

20-02-2012

zmiany naniesiono

11-03-2013

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 4

09-100 Płońsk

 

567-000-41-26

 

130314574

GRUPA 15 – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierani, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach:

15 01 - odpady opakowaniowe

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury;

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;

15 01 03 - opakowania z drewna;

15 01 04 - opakowania z metali;

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe;

15 01 16 - zmieszane odpady opakowaniowe;

15 01 07 - opakowania ze szkła;

15 01 09 - opakowania z tekstyliów.

GRUPA 16 – odpady nie ujęte w innych grupach:

16 01 - zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (wyłącznie maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08);

16 01 03 - zużyte opony

GRUPA 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wyłączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych):

17 01 - odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika);

17 01 01 - odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;

17 01 02 - gruz ceglany;

17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;

17 01 80 - usunięte tynki, tapety, okleiny itp.;

17 01 81 - odpady z remontów i przebudowy dróg;

17 01 82 - inne nie wymienione odpady;

17 02 - odpady z drewna, szkła i tworzywa sztucznego;

17 02 01 - drewno;

17 02 02 - szkło;

17 02 03 - tworzywo sztuczne.

GRUPA 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie:

20 01 - odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01);

20 01 01 - papier i tektura;

20 01 02 - szkło;

20 01 08 - odpady kuchenne ulęgające biodegradacji;

20 01 10 - odzież;

20 01 11 - tekstylia;

20 01 13* - rozpuszczalniki;

20 01 14* - kwasy;

20 01 15* - alkalia;

20 01 17* - odczynniki fotograficzne;

20 01 19* - środki ochrony rośli I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy);

20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;

20 01 23* - urządzenia zawierające freony;

20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne;

20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25;

20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27;

20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 30 - detergenty inne niż wymienione w 20 01 29;

20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

20 01 32 - leki inne niż wymienione w 20 01 31;

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 01 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające baterie;

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia freony zawierające niebezpieczne składniki;

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia freony niezawierające niebezpieczne składniki;

20 01 37* - drewno niezawierające substancji niebezpiecznych;

20 01 38 - drewno niezawierające substancji niebezpiecznych;

20 01 39 - tworzywa sztuczne;

20 01 40 - metale;

20 01 41 - odpady zmiotek wentylacyjnych;

20 01 80 - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19;

20 01 99 - inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny;

20 02 - odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji;

20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie;

20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji;

20 03 - inne odpady komunalne;

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 - odpady z targowisk;

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów;

20 03 04 - szlam ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości;

20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych;

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe;

20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

* - odpady niebezpieczne

 

 

OS-NDM-2

 

12-03-2012

zmiany naniesiono

04-01-2013

 

Zakład Kształtowania Terenów Zielonych

Marek Włodarczyk                                ul. Nasielska 26

05-140 Serock

 

531-000-09-42

 

012588343

 

GRUPA 15 – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierani, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach:

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury;

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;

15 01 03 - opakowania z drewna;

15 01 04 - opakowania z metali;

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe;

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe;

15 01 07 - opakowania ze szkła;

15 01 09 - opakowania z tekstyliów;

GRUPA 16 – odpady nie ujęte w innych grupach:

16 01 03 - zużyte opony;

GRUPA 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wyłączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych):

17 01 01 - odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;

17 01 02 - gruz ceglany;

17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;

17 02 01 - drewno;

17 02 02 - szkło;

17 02 03 - tworzywo sztuczne

17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz;

17 04 02 – aluminium;

17 04 03 – ołów;

17 04 04 – cynk;

17 04 05 – żelaza i stal;

17 04 06 – cyna;

17 04 07 – mieszaniny metali;

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03;

17 08 02 - materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01;

17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03;

GRUPA 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie:

20 01 01 - papier i tektura;

20 01 02 - szkło;

20 01 08 - odpady kuchenne ulęgające biodegradacji;

20 01 10 - odzież;

20 01 11 - tekstylia;

20 01 13* - rozpuszczalniki;

20 01 14* - kwasy;

20 01 15* - alkalia;

20 01 17* - odczynniki fotograficzne;

20 01 19* - środki ochrony rośli I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy);

20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;

20 01 23* - urządzenia zawierające freony;

20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne;

20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25;

20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27;

20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 30 - detergenty inne niż wymienione w 20 01 29;

20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

20 01 32 - leki inne niż wymienione w 20 01 31;

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 01 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające baterie;

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia freony zawierające niebezpieczne składniki;

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia freony niezawierające niebezpieczne składniki;

20 01 37* - drewno niezawierające substancji niebezpiecznych;

20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 - tworzywa sztuczne;

20 01 40 - metale;

20 01 41 - odpady zmiotek wentylacyjnych;

20 01 80  - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19;

20 01 99 - inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny;

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji;

20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie;

20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji;

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

20 03 02 - odpady z targowisk;

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów;

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe;

20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

* - odpady niebezpieczne

 

OS-NDM-3

 

22-03-2012

zmiany naniesiono

03-04-2013

 

„BYŚ”

Wojciech Byśkiniewicz

ul. Arkuszowa 43

01-934 Warszawa

 

118-009-43-15

 

011773311

 

GRUPA 15 – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierani, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach:

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury;

15 01 02  - opakowania z tworzyw sztucznych;

15 01 03 - opakowania z drewna;

15 01 04 - opakowania z metali;

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe;

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe;

15 01 07 - opakowania ze szkła;

15 01 09 - opakowania z tekstyliów;

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne);

15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

GRUPA 16 – odpady nie ujęte w innych grupach:

16 01 03 - zużyte opony;

GRUPA 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wyłączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych):

17 01 01 - odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;

17 01 02 - gruz ceglany;

17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;

17 02 01 - drewno;

17 02 02 - szkło;

17 02 03 - tworzywo sztuczne

17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz;

17 04 02 – aluminium;

17 04 03 – ołów;

17 04 04 – cynk;

17 04 05 – żelaza i stal;

17 04 06 – cyna;

17 04 07 – mieszaniny metali;

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03;

17 08 02 - materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01;

17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03;

GRUPA 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie:

20 01 01 - papier i tektura;

20 01 02 - szkło;

20 01 08 - odpady kuchenne ulęgające biodegradacji;

20 01 10 - odzież;

20 01 11 - tekstylia;

20 01 13* - rozpuszczalniki;

20 01 14* - kwasy;

20 01 15* - alkalia;

20 01 17* - odczynniki fotograficzne;

20 01 19* - środki ochrony rośli I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy);

20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;

20 01 23* - urządzenia zawierające freony;

20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne;

20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25;

20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27;

20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 30 - detergenty inne niż wymienione w 20 01 29;

20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

20 01 32 - leki inne niż wymienione w 20 01 31;

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 01 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające baterie;

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia freony zawierające niebezpieczne składniki;

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia freony niezawierające niebezpieczne składniki;

20 01 37* - drewno niezawierające substancji niebezpiecznych;

20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 - tworzywa sztuczne;

20 01 40 - metale;

20 01 41 - opakowania zmiotek wentylacyjnych;

20 01 80  - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19;

20 01 99 - inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny;

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji;

20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie;

20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji;

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

20 03 02 - odpady z targowisk;

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów;

20 03 04 - szlam ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości;

20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych;

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe;

20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

* - odpady niebezpieczne

 

OS-NDM-4

 

23-07-2012

WYKREŚLONO NA WNIOSEK Z DNIA

09-12-2014

 

POLSUPER

Sp. z o.o.

ul. Krakowskie Przedmieście 4/6

00-333 Warszawa

 

525-233-03-66

 

140113796

  

OS-NDM-5

 

23-07-2012

WYKREŚLONO NA WNIOSEK Z DNIA

25-01-2017

 

F.H.U. „NATURA” Marek Michałowski

ul. Serocka 11

85-552 Bydgoszcz

 

967-065-26-43

 

091450005

 

 

OS-NDM-6

 

27-07-2012

 

WYKREŚLONO NA WNIOSEK Z DNIA

12-08-2013

 

MPK Sp. z o.o.

ul. Kołobrzeska 5

07-401 Ostrołęka

 

758-211-70-04

 

551318936

 

 

OS-NDM-7

 

27-07-2012

WYKREŚLONO NA WNIOSEK Z DNIA

11-03-2015

 

P.H.U. „NORD” Krzysztof Kaczorowski

ul. Bernardyńska 16/43

02-904 Warszawa

 

521-106-25-03

 

011202175

 

 

OS-NDM-8

 

17-08-2012

zmiany naniesiono

03-04-2013

WYKREŚLONO NA WNIOSEK Z DNIA

09-01-2020

 

Ziemia Polska Sp.zo.o

ul. Partyzantów 4,

05-850 Ożarów Mazowiecki

 

 

118 196 54 04

 

141543151

 

 

OS-NDM-9

 

21-08-2012

zmiany naniesiono 25-06-2013

 

EKOZYSK 1

Sp. z o.o.

Nowy Modlin 45

05-180 Pomiechówek

 

118-16-14-194

 

017420223

GRUPA 10 – odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)

10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

GRUPA 13 – odpady paliw ciekłych

13 07 01* - olej opałowy i olej napędowy

GRUPA 15 – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierani, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach:

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury;

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;

15 01 03 - opakowania z drewna;

15 01 04 - opakowania z metali;

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe;

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe;

15 01 07 - opakowania ze szkła;

15 01 09 - opakowania z tekstyliów;

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne);

15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi.

GRUPA 16 – odpady nie ujęte w innych grupach:

16 01 03 - zużyte opony;

16 02 13*  - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiane

16 06 02* - baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

16 06 03* - baterie zawierające rtęć

16 06 04 - Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

16 06 05 – inne baterie i akumulatory

GRUPA 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wyłączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych):

17 01 01 - odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;

17 01 02 - gruz ceglany;

17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;

17 01 80 – usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 - inne nie wymienione odpady

17 02 01 - drewno;

17 02 02 - szkło;

17 02 03 - tworzywo sztuczne

17 03 80 – odpadowa papa

17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz;

17 04 02 – aluminium;

17 04 03 – ołów;

17 04 04 – cynk;

17 04 05 – żelaza i stal;

17 04 06 – cyna;

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 04 – gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07;

17 08 01* - materiały konstrukcyjne zawierające gipsy zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 08 02 - materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01;

17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03;

GRUPA 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie:

20 01 01 - papier i tektura;

20 01 02 - szkło;

20 01 08 - odpady kuchenne ulęgające biodegradacji;

20 01 10 - odzież;

20 01 11 - tekstylia;

20 01 13* - rozpuszczalniki;

20 01 14* - kwasy;

20 01 15* - alkalia;

20 01 17* - odczynniki fotograficzne;

20 01 19* - środki ochrony rośli I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy);

20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;

20 01 23* - urządzenia zawierające freony;

20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne;

20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25;

20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27;

20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 30 - detergenty inne niż wymienione w 20 01 29;

20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

20 01 32 - leki inne niż wymienione w 20 01 31;

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 01 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające baterie;

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia freony zawierające niebezpieczne składniki;

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia freony niezawierające niebezpieczne składniki;

20 01 37* - drewno niezawierające substancji niebezpiecznych;

20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 - tworzywa sztuczne;

20 01 40 - metale;

20 01 41 - opakowania zmiotek wentylacyjnych;

20 01 80  - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19;

20 01 99 - inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny;

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji;

20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie;

20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji;

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

20 03 02 - odpady z targowisk;

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów;

20 03 04 - szlam ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości;

20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych;

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe;

20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

* - odpady niebezpieczne

 

 

OS-NDM-10

 

21-08-2012

zmiany naniesiono: 11-02-2013

14-10-2016

27-06-2019

 

BŁYSK-BIS

Sp. z o.o.

Ul. Moniuszki 108

06-200 Maków Mazowiecki

 

757-143-36-35

 

140749040

GRUPA 15 – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierani, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach:

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury;

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;

15 01 03 - opakowania z drewna;

15 01 04 - opakowania z metali;

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe;

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe;

15 01 07 - opakowania ze szkła;

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne);

15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi.

GRUPA 16 – odpady nie ujęte w innych grupach:

16 01 03 - zużyte opony;

16 01 19 – tworzywa sztuczne;

16 01 20 – szkło;

16 02 11* - zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC;

16 02 15* - niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń;

16 02 16 - elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15;

GRUPA 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wyłączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych):

17 01 01 - odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;

17 01 02 - gruz ceglany;

17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;

17 01 80  - usunięte tynki, tapety, okleiny itp.;

17 01 81 - odpady z remontów i przebudowy dróg;

17 01 82 - inne niewymienione odpady;

17 02 01 – drewno;

17 02 02 – szkło;

17 02 03 - tworzywa sztuczne;

17 03 80 - odpadowa papa;

17 04 02 – aluminium;

17 04 05 - żelazo i stal;

17 04 07 - mieszaniny metali;

17 04 11 - kable inne niż wymienione w 17 04 10;

17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03;

17 05 06 - urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05;

17 05 08 - tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07;

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

GRUPA 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie:

20 01 01 - papier i tektura;

20 01 02 - szkło;

20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji;

20 01 10 - odzież;

20 01 11 – tekstylia;

20 01 17* - odczynniki fotograficzne;

20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy);

20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;

20 01 23* - urządzenia zawierające freony;

20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25;

20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne ;

20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 ;

20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne ;

20 01 30 - detergenty inne niż wymienione w 20 01 29;

20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne ;

20 01 32 - leki inne niż wymienione w 20 01 31 ;

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie ;

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 ;

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) ;

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 ;

20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne ;

20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 - tworzywa sztuczne;

20 01 40 - metale;

20 01 41 - odpady zmiotek wentylacyjnych;

20 01 80 - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 ;

20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny;

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji;

20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie;

20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji;

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

20 03 02 - odpady z targowisk;

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów;

20 03 04 - szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości;

20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych;

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe;

20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

 

 

OS-NDM-11

 

03-09-2012

 

A&M PARTNERS, EKO-PARTNER

Adam Burakiewicz

ul. Batorego 18

lok. 233/234,

02-591 Warszawa

 

567-000-80-93

 

130916907

 

GRUPA 15 – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierani, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach:

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury;

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;

15 01 03 - opakowania z drewna;

15 01 04 - opakowania z metali;

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe;

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe;

15 01 07 - opakowania ze szkła;

15 01 09 - opakowania z tekstyliów;

GRUPA 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie:

20 01 01 - papier i tektura;

20 01 02 - szkło;

20 01 08 - odpady kuchenne ulęgające biodegradacji;

20 01 11 - tekstylia;

20 01 39 - tworzywa sztuczne;

20 01 40 - metale;

20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie;

20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji;

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

20 03 02 - odpady z targowisk;

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów;

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe;

20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

 

OS-NDM-12

 

18-09-2012

zmiany naniesiono 15-10-2012

zmiana nazwy na wniosek z 23-12-2016

 

SUEZ Polska

Sp. z o. o.

ul. Zawodzie 5

02-981 Warszawa

 

 

526-00-29-173

 

010395344

 

GRUPA 15 – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierani, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach:

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury;

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;

15 01 03 - opakowania z drewna;

15 01 04 - opakowania z metali;

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe;

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe;

15 01 07 - opakowania ze szkła;

15 01 09 - opakowania z tekstyliów;

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne);

15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi.

GRUPA 16 – odpady nie ujęte w innych grupach:

16 01 03 - zużyte opony;

GRUPA 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wyłączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych):

17 01 01 - odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;

17 01 02 - gruz ceglany;

17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;

17 02 01 - drewno;

17 02 02 - szkło;

17 02 03 - tworzywo sztuczne.

17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz;

17 04 02 – aluminium;

17 04 03 – ołów;

17 04 04 – cynk;

17 04 05 – żelaza i stal;

17 04 06 – cyna;

17 04 07 – mieszaniny metali;

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07;

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03;

17 08 02 - materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01;

17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03;

GRUPA 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie:

20 01 01 - papier i tektura;

20 01 02 - szkło;

20 01 08 - odpady kuchenne ulęgające biodegradacji;

20 01 10 - odzież;

20 01 11 - tekstylia;

20 01 13* - rozpuszczalniki;

20 01 14* - kwasy;

20 01 15* - alkalia;

20 01 17* - odczynniki fotograficzne;

20 01 19* - środki ochrony rośli I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy);

20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;

20 01 23* - urządzenia zawierające freony;

20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne;

20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25;

20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27;

20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 30 - detergenty inne niż wymienione w 20 01 29;

20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

20 01 32 - leki inne niż wymienione w 20 01 31;

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 01 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające baterie;

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia freony zawierające niebezpieczne składniki;

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia freony niezawierające niebezpieczne składniki;

20 01 37* - drewno niezawierające substancji niebezpiecznych;

20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 - tworzywa sztuczne;

20 01 40 - metale;

20 01 41 - odpady zmiotek wentylacyjnych;

20 01 80  - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19;

20 01 99 - inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny;

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji;

20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie;

20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji;

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

20 03 02 - odpady z targowisk;

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów;

20 03 04 - szlam ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości;

20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych;

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe;

20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

* - odpady niebezpieczne


 

OS-NDM-13

 

20-09-2012

zmiany naniesiono 21-12-2012,

22-07-2014,

16-12-2014,

14-06-2019

 

PreZero Service Centrum sp. z o.o.

ul. Łąkoszyńska 127

99-300 Kutno

 

Adres do korespondencji:

ul. Piastowa 2

05-400 Otwock

 

(dawniej: Zakład Usług Komunalnych Błysk, Tonsmeier Błysk, TONSMEIER Centrum Sp. z o.o.)

 

775-000-05-16

 

 

610281538

 

 

GRUPA 15 – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierani, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach:

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury;

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;

15 01 03 - opakowania z drewna;

15 01 04 - opakowania z metali;

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe;

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe;

15 01 07 - opakowania ze szkła;

15 01 09 - opakowania z tekstyliów;

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne);

15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi.

GRUPA 16 – odpady nie ujęte w innych grupach:

16 01 03 - zużyte opony;

GRUPA 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wyłączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych):

17 01 01 - odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;

17 01 02 - gruz ceglany;

17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;

17 02 01 - drewno;

17 02 02 - szkło;

17 02 03 - tworzywo sztuczne

17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz;

17 04 02 – aluminium;

17 04 03 – ołów;

17 04 04 – cynk;

17 04 05 – żelaza i stal;

17 04 06 – cyna;

17 04 07 – mieszaniny metali;

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07;

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03;

17 08 02 - materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01;

17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03;

GRUPA 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie:

20 01 01 - papier i tektura;

20 01 02 - szkło;

20 01 08 - odpady kuchenne ulęgające biodegradacji;

20 01 10 - odzież;

20 01 11 - tekstylia;

20 01 13* - rozpuszczalniki;

20 01 14* - kwasy;

20 01 15* - alkalia;

20 01 17* - odczynniki fotograficzne;

20 01 19* - środki ochrony rośli I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy);

20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;

20 01 23* - urządzenia zawierające freony;

20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne;

20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25;

20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27;

20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 30 - detergenty inne niż wymienione w 20 01 29;

20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

20 01 32 - leki inne niż wymienione w 20 01 31;

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 01 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające baterie;

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia freony zawierające niebezpieczne składniki;

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia freony niezawierające niebezpieczne składniki;

20 01 37* - drewno niezawierające substancji niebezpiecznych;

20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 - tworzywa sztuczne;

20 01 40 - metale;

20 01 41 - odpady zmiotek wentylacyjnych;

20 01 80  - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19;

20 01 99 - inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny;

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji;

20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie;

20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji;

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

20 03 02 - odpady z targowisk;

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów;

20 03 04 - szlam ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości;

20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych;

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe;

20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

* - odpady niebezpieczne

 

 

OS-NDM-14

 

07-11-2012

 

Disoni Trade House Sp. z o.o.

ul. Raszyńska 6

05-816 Michałowice

 

534-10-12-550

 

010985413

 

GRUPA 3 - Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury:

03 03 01 – odpady z kory i drewna;

03 03 07 – mechaniczne wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury;

03 03 08 – odpady z sortownia papieru i tektury przeznaczone do recyklingu;

03 03 99 – inne niewymienione odpady.

GRUPA 12 - odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych:

12 01 05 - odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych.

GRUPA 15 – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierani, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach:

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury;

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;

15 01 03 - opakowania z drewna;

15 01 04 - opakowania z metali;

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe;

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe;

15 01 07 - opakowania ze szkła;

15 01 09 - opakowania z tekstyliów;

GRUPA 16 – odpady nie ujęte w innych grupach:

16 01 03 - zużyte opony;

16 01 17 - metale żelazne;

16 01 18 – metale nieżelazne;

16 01 19 – tworzywa sztuczne;

16 01 20 – szkło;

GRUPA 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wyłączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych):

17 02 01 - drewno;

17 02 02 - szkło;

17 02 03 - tworzywo sztuczne.

17 04 02 – aluminium;

17 04 05 – żelaza i stal;

17 04 07 – mieszaniny metali;

GRUPA 19 - odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych:

19 10 01 - odpady żelaza i stali;

19 10 02 - odpady metali nieżelaznych;

19 12 01 - papier i tektura.

GRUPA 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie:

20 01 01 - papier i tektura;

20 01 02 - szkło;

20 01 39 - tworzywa sztuczne;

20 01 40 - metale;

20 01 99 - inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny;

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

20 03 02 - odpady z targowisk;

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe.

 

OS-NDM-15

 

07-11-2012

zmiany naniesiono 30-10-2013

WYKREŚLONO NA WNIOSEK Z DNIA

30-06-2016

 

„CZYŚCIOCH”

Sp. z o.o.

ul. Kleeberga 20

15-691 Białystok

 

542-10-05-256

 

050298526

 

 

OS-NDM-16

 

19-11-2012

 

P.P.H.U.

„KRIX-POOL”

Krzysztof Drużba

ul. Drużbacka 6

05-092 Izabelin-Dziekanówek

 

531-00-00-617

 

006220820

 

GRUPA 15 – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierani, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach:

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury;

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;

15 01 03 - opakowania z drewna;

15 01 04 - opakowania z metali;

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe;

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe;

15 01 07 - opakowania ze szkła;

15 01 09 - opakowania z tekstyliów;

GRUPA 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wyłączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych):

17 01 01 - odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;

17 01 02 - gruz ceglany;

17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;

17 02 01 - drewno;

17 02 02 - szkło;

17 02 03 - tworzywo sztuczne.

17 04 05 – żelaza i stal;

17 04 07 – mieszaniny metali;

17 05 04 – gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03;

17 08 02 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01;

17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03;

GRUPA 19 - odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych:

19 08 01 – skratki;

19 08 02 - zawartość piaskowników;

19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe;

GRUPA 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie:

20 01 01 - papier i tektura;

20 01 02 - szkło;

20 01 08 - odpady kuchenne ulęgające biodegradacji;

20 01 10 - odzież;

20 01 11 - tekstylia;

20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne;

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia freony niezawierające niebezpieczne składniki;

20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 - tworzywa sztuczne;

20 01 40 - metale;

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji;

20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie;

20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji;

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

20 03 02 - odpady z targowisk;

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów;

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe;

20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

 

OS-NDM-17

 

11-12-2012 WYKREŚLONO NA WNIOSEK Z DNIA

23-09-2013

 

SARIA POLSKA

Sp. z o.o.

ul. Zawodzie 16

02-981 Warszawa

Oddział

w Długim Borku;

12-140 Świętajno

 

774-000-60-61

 

610016428

 

 

 

OS-NDM-18

 

14-12-2012

 

„Partner”

Dariusz Apelski

ul. Płytowa 1

03-046 Warszawa

 

 

762-151-06-69

 

130851332

 

GRUPA 15 – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierani, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach:

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury;

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;

15 01 03 - opakowania z drewna;

15 01 04 - opakowania z metali;

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe;

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe;

15 01 07 - opakowania ze szkła;

15 01 09 - opakowania z tekstyliów;

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne);

15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi;

GRUPA 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie:

20 01 01 - papier i tektura;

20 01 02 - szkło;

20 01 08 - odpady kuchenne ulęgające biodegradacji;

20 01 10 - odzież;

20 01 11 - tekstylia;

20 01 13* - rozpuszczalniki;

20 01 14* - kwasy;

20 01 15* - alkalia;

20 01 17* - odczynniki fotograficzne;

20 01 19* - środki ochrony rośli I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy);

20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;

20 01 23* - urządzenia zawierające freony;

20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne;

20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25;

20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27;

20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 30 - detergenty inne niż wymienione w 20 01 29;

20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

20 01 32 - leki inne niż wymienione w 20 01 31;

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 01 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające baterie;

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia freony zawierające niebezpieczne składniki;

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia freony niezawierające niebezpieczne składniki;

20 01 37* - drewno niezawierające substancji niebezpiecznych;

20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 - tworzywa sztuczne;

20 01 40 - metale;

20 01 41 - opakowania zmiotek wentylacyjnych;

20 01 80  - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19;

20 01 99 - inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny;

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji;

20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie;

20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji;

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

20 03 02 - odpady z targowisk;

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów;

20 03 04 - szlam ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości;

20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych;

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe;

20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

* - odpady niebezpieczne

 

OS-NDM-19

 

14-12-2012

zmiany naniesiono 24-01-2014

 

PARTNER

Sp. z o.o.

ul. Płytowa 1

03-046 Warszawa

 

 

524-27-02-748

 

142239828

 

GRUPA 02 – odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności:

02 05 01 – surowce i produkty nieprzydatne do sprzedaży oraz przetwórstwa;

GRUPA 03 – odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury:

03 03 07 – mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury;

GRUPA 04 – odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego:

04 02 09 – Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery);

GRUPA 15 – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierani, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach:

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury;

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;

15 01 03 - opakowania z drewna;

15 01 04 - opakowania z metali;

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe;

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe;

15 01 07 - opakowania ze szkła;

15 01 09 - opakowania z tekstyliów;

GRUPA 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wyłączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych):

17 01 01 - odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;

17 01 02 - gruz ceglany;

17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;

17 01 80 - usunięte tynki, tapety, okleiny itp.;

17 01 81 - odpady z remontów i przebudowy dróg;

17 01 82 - inne nie wymienione odpady;

17 02 01 - drewno;

17 02 02 - szkło;

17 02 03 - tworzywo sztuczne.

17 03 80 – odpadowa papa

17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03;

17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07;

17 08 02 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01;

GRUPA 19 - odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych:

19 05 01 - nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych;

19 05 03 - odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04;

19 08 01 – skratki;

19 08 02 - zawartość piaskowników;

19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe;

19 09 01 - odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki;

19 12 01 - papier i tektura;

19 12 02 - metale żelazne;

19 12 03 - metale nieżelazne;

19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma;

19 12 05 - szkło;

19 12 07 - drewno inne niż wymienione w 19 12 06;

19 12 09 - minerały (np. piasek, kamienie);

19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne);

19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.

GRUPA 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie:

20 01 01 - papier i tektura;

20 01 02 - szkło;

20 01 08 - odpady kuchenne ulęgające biodegradacji;

20 01 10 - odzież;

20 01 11 - tekstylia;

20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 - tworzywa sztuczne;

20 01 40 - metale;

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji;

20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie;

20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji;

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

20 03 02 - odpady z targowisk;

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów;

20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych;

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe;

20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

 

OS-NDM-20

 

21-12-2012

 

Remondis

Sp. z o.o.

ul. Zawodzie 16

02-981 Warszawa

Oddział

w Sochaczewie;

ul. Żyrardowska 6; 96-500 Sochaczew

 

728-01-32-515

 

011089141

 

GRUPA 15 – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierani, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach:

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury;

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;

15 01 03 - opakowania z drewna;

15 01 04 - opakowania z metali;

15 01 07 - opakowania ze szkła;

GRUPA 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wyłączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych):

17 01 01 - odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;

17 01 02 - gruz ceglany;

17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;

17 02 01 - drewno;

17 02 02 - szkło;

17 02 03 - tworzywo sztuczne.

17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03;

GRUPA 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie:

20 01 01 - papier i tektura;

20 01 02 - szkło;

20 01 10 - odzież;

20 01 11 - tekstylia;

20 01 23* - urządzenia zawierające freony;

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia freony zawierające niebezpieczne składniki;

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia freony niezawierające niebezpieczne składniki;

20 01 39 - tworzywa sztuczne;

20 01 40 - metale;

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji;

20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie;

20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji;

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

20 03 02 - odpady z targowisk;

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów;

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe;

20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

* - odpady niebezpieczne

 

OS-NDM-21

 

02-01-2013

WYKREŚLONO NA WNIOSEK Z DNIA

17-11-2020

 

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Wyszogrodzie Sp. z o.o.

ul. Szkolna 16

09-450 Wyszogród

 

 

774-00-21-646

 

141553994

 

 

OS-NDM-22

 

02-01-2013

WYKREŚLONO NA WNIOSEK Z DNIA

25-01-2019

 

Doradztwo Handlowe

Tomasz Drzazga

Eko Bilans Gospodarka Odpadami

Tomasz Drzazga

ul. J. Smulikowskiego 1/3 m. 1

00-389 Warszawa

 

526-005-07-01

 

011088450

 

 

OS-NDM-23

 

02-01-2013

WYKREŚLONO NA WNIOSEK Z DNIA

26-07-2017

 

JANKO” Władysław Kowalik

Kałuszyn

ul. Dolna 28

05-124 Skrzeszew

 

531-000-03-85

 

010050852

 

 

OS-NDM-24

 

18-06-2013

zmiany naniesiono 27-10-2016

 

Miejski Zakład Oczyszczania

ul. Przytorowa 7

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

 

531-00-08-286

 

013006917

 

GRUPA 15 – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierani, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach:

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury;

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;

15 01 03 - opakowania z drewna;

15 01 04 - opakowania z metali;

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe;

15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe;

15 01 07 - opakowania ze szkła;

15 01 09 - opakowania z tekstyliów;

15 01 10* _ opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne);

15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi;

GRUPA 16 – odpady nie ujęte w innych grupach:

16 01 03 - zużyte opony

GRUPA 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wyłączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych):

17 01 01 - odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;

17 01 02 - gruz ceglany;

17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;

17 01 80 - usunięte tynki, tapety, okleiny itp.;

17 01 81 - odpady z remontów i przebudowy dróg;

17 02 01 - drewno;

17 02 02 - szkło;

17 02 03 - tworzywo sztuczne.

Grupa 19 – odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych:

19 08 01 – skratki,

19 08 02 – zawartość piaskowników.

GRUPA 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie:

20 01 01 - papier i tektura;

20 01 02 - szkło;

20 01 08 - odpady kuchenne ulęgające biodegradacji;

20 01 10 - odzież;

20 01 11 - tekstylia;

20 01 13* - rozpuszczalniki;

20 01 14* - kwasy;

20 01 15* - alkalia;

20 01 17* - odczynniki fotograficzne;

20 01 19* - środki ochrony rośli I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy);

20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;

20 01 23* - urządzenia zawierające freony;

20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie kleje, lepiszcze, żywice zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie kleje, lepiszcze, żywice inne niż wymienione w 20 01 27;

20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31;

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 01 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające baterie;

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia freony zawierające niebezpieczne składniki;

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia freony niezawierające niebezpieczne składniki;

20 01 37* - drewno niezawierające substancji niebezpiecznych;

20 01 38 - drewno niezawierające substancji niebezpiecznych;

20 01 39 - tworzywa sztuczne;

20 01 40 - metale;

20 01 80 - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19;

20 01 99 - inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny;

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji;

20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie;

20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji;

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 - odpady z targowisk;

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów;

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe;

20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

* - odpady niebezpieczne

 

OS-NDM-25

 

19-06-2013

zmiany naniesiono

13-12-2016

 

Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 7

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

 

531-15-08-275

 

017271013

 

GRUPA 15 – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierani, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach:

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury;

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;

15 01 03 - opakowania z drewna;

15 01 04 - opakowania z metali;

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe;

15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe;

15 01 07 - opakowania ze szkła;

15 01 09 - opakowania z tekstyliów;

15 01 10* _ opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne);

15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi;

GRUPA 16 – odpady nie ujęte w innych grupach:

16 01 03 - zużyte opony

GRUPA 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wyłączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych):

17 01 01 - odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;

17 01 02 - gruz ceglany;

17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;

17 01 80 - usunięte tynki, tapety, okleiny itp.;

17 01 81 - odpady z remontów i przebudowy dróg;

17 02 01 - drewno;

17 02 02 - szkło;

17 02 03 - tworzywo sztuczne.

Grupa 19 – odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych:

19 08 01 – skratki,

19 08 02 – zawartość piaskowników.

GRUPA 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie:

20 01 01 - papier i tektura;

20 01 02 - szkło;

20 01 08 - odpady kuchenne ulęgające biodegradacji;

20 01 10 - odzież;

20 01 11 - tekstylia;

20 01 13* - rozpuszczalniki;

20 01 14* - kwasy;

20 01 15* - alkalia;

20 01 17* - odczynniki fotograficzne;

20 01 19* - środki ochrony rośli I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy);

20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;

20 01 23* - urządzenia zawierające freony;

20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31;

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 01 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające baterie;

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia freony zawierające niebezpieczne składniki;

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia freony niezawierające niebezpieczne składniki;

20 01 37* - drewno niezawierające substancji niebezpiecznych;

20 01 38 - drewno niezawierające substancji niebezpiecznych;

20 01 39 - tworzywa sztuczne;

20 01 40 - metale;

20 01 80 - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19;

20 01 99 - inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny;

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji;

20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie;

20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji;

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 - odpady z targowisk;

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów;

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe;

20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

* - odpady niebezpieczne

 

OS-NDM-26

 

28-10-2013

WYKREŚLONO NA WNIOSEK Z DNIA

29-03-2019

 

MPK Sp. z o.o.

ul. Kołobrzeska 5

07-401 Ostrołęka

 

 

758-211-70-04

 

551318936

 

 

OS-NDM-27

 

05-12-2013 WYKREŚLONO NA WNIOSEK Z DNIA

26-02-2014

 

Usługi Transportowe Marek Kozłowski

Rybie

ul. Kolibra 1

05-090 Raszyn

 

PL 7981164459

 

670927732

 

 

OS-NDM-28

 

26-01-2015

zmiany naniesiono 11-08-216

 

„JURANT” Spółka jawna G. Matak, B. Borkowska

ul. Ossowska 73

05-220 Zielonka

 

125-08-39-508

 

012938464

 

GRUPA 15 – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierani, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach:

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury;

15 01 02  - opakowania z tworzyw sztucznych;

15 01 03 - opakowania z drewna;

15 01 04 - opakowania z metali;

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe;

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe;

15 01 07 - opakowania ze szkła;

15 01 09 - opakowania z tekstyliów;

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne);

GRUPA 16 – odpady nie ujęte w innych grupach:

16 01 03 - zużyte opony;

GRUPA 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wyłączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych):

17 01 01 - odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;

17 01 02 - gruz ceglany;

17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;

17 01 06* - zmieszne lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierającego substancje niebezpieczne;

17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;

GRUPA 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie:

20 01 01 - papier i tektura;

20 01 02 - szkło;

20 01 10 - odzież;

20 01 11 - tekstylia;

20 01 13* - rozpuszczalniki;

20 01 14* - kwasy;

20 01 15* - alkalia;

20 01 17* - odczynniki fotograficzne;

20 01 19* - środki ochrony rośli I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy);

20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;

20 01 23* - urządzenia zawierające freony;

20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne;

20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25;

20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27;

20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 30 - detergenty inne niż wymienione w 20 01 29;

20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

20 01 32 - leki inne niż wymienione w 20 01 31;

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 01 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające baterie;

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia freony zawierające niebezpieczne składniki;

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia freony niezawierające niebezpieczne składniki;

20 01 37* - drewno niezawierające substancji niebezpiecznych;

20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 - tworzywa sztuczne;

20 01 40 - metale;

20 01 41 - opakowania zmiotek wentylacyjnych;

20 01 99 - inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny;

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji;

20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie;

20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji;

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

20 03 02 - odpady z targowisk;

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów;

20 03 04 - szlam ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości;

20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych;

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe;

20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

* - odpady niebezpieczne

 

OS-NDM-29

 

03-06-2015

 

KOMA MARCIN PECHCIN

ul. Pedagogów 19

05-311 Dębe Wielkie

 

 

822-201-89-67

 

712378635

 

 

GRUPA 15 – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierani, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach:

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury;

15 01 02  - opakowania z tworzyw sztucznych;

15 01 03 - opakowania z drewna;

15 01 04 - opakowania z metali;

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe;

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe;

15 01 07 - opakowania ze szkła;

15 01 09 - opakowania z tekstyliów;

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne);

15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), wyłącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi;

GRUPA 16 – odpady nie ujęte w innych grupach:

16 01 03 - zużyte opony;

GRUPA 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wyłączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych):

17 01 01 - odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;

17 01 02 - gruz ceglany;

17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;

17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;

17 02 01 - drewno;

17 02 02 - szkło;

17 02 03 - tworzywo sztuczne;

17 03 02 – asfalt inny niż asfalt zawierający smołę;

17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz;

17 04 02 – aluminium;

17 04 03 – ołów;

17 04 04 – cynk;

17 04 05 – żelaza i stal;

17 04 06 – cyna;

17 04 07 – mieszaniny metali;

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10;

17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07;

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03;

17 08 02 - materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01;

17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03;

GRUPA 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie:

20 01 01 - papier i tektura;

20 01 02 - szkło;

20 01 08 - odpady kuchenne ulęgające biodegradacji;

20 01 10 - odzież;

20 01 11 - tekstylia;

20 01 13* - rozpuszczalniki;

20 01 14* - kwasy;

20 01 15* - alkalia;

20 01 17* - odczynniki fotograficzne;

20 01 19* - środki ochrony rośli I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy);

20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;

20 01 23* - urządzenia zawierające freony;

20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne;

20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25;

20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27;

20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 30 - detergenty inne niż wymienione w 20 01 29;

20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

20 01 32 - leki inne niż wymienione w 20 01 31;

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 01 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające baterie;

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia freony zawierające niebezpieczne składniki;

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia freony niezawierające niebezpieczne składniki;

20 01 37* - drewno niezawierające substancji niebezpiecznych;

20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 - tworzywa sztuczne;

20 01 40 - metale;

20 01 41 - opakowania zmiotek wentylacyjnych;

20 01 80  - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19;

20 01 99 - inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny;

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji;

20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie;

20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji;

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

20 03 02 - odpady z targowisk;

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów;

20 03 04 - szlam ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości;

20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych;

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe;

20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

* - odpady niebezpieczne

 

OS-NDM-30

 

04-02-2020

 

AUTO MOBILITY

Łukasz Kukiełka

ul. Adama Mickiewicza 16

05-091 Ząbki

 

 

125-10-06-070

 

141842646

 

GRUPA 15 – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierani, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach:

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury;

15 01 04 - opakowania z metali;

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne);

GRUPA 16 – odpady nie ujęte w innych grupach:

16 01 03 - zużyte opony;

GRUPA 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie:

20 01 01 - papier i tektura;

20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;

20 01 23* - urządzenia zawierające freony;

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 01 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające baterie;

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia freony zawierające niebezpieczne składniki;

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35;

20 01 40 - metale;

* - odpady niebezpieczne

 

OS-NDM-31

 

14-02-2020

 

Usługi Porządkowe BULI Sławomir Pasek

ul. Dzika 8b

05-091 Ząbki

 

 

8241231254

 

712048837

 

GRUPA 15 – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierani, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach:

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury;

15 01 02  - opakowania z tworzyw sztucznych;

15 01 03 - opakowania z drewna;

15 01 04 - opakowania z metali;

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe;

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe;

15 01 07 - opakowania ze szkła;

15 01 09 - opakowania z tekstyliów;

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne);

15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), wyłącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi;

GRUPA 16 – odpady nie ujęte w innych grupach:

16 01 03 - zużyte opony;

GRUPA 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wyłączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych):

17 01 01 - odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;

17 01 02 - gruz ceglany;

17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;

17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;

17 02 01 - drewno;

17 02 02 - szkło;

17 02 03 - tworzywo sztuczne;

17 03 02 – asfalt inny niż asfalt zawierający smołę;

17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz;

17 04 02 – aluminium;

17 04 03 – ołów;

17 04 04 – cynk;

17 04 05 – żelaza i stal;

17 04 06 – cyna;

17 04 07 – mieszaniny metali;

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10;

17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07;

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03;

17 08 02 - materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01;

17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03;

GRUPA 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie:

20 01 01 - papier i tektura;

20 01 02 - szkło;

20 01 08 - odpady kuchenne ulęgające biodegradacji;

20 01 10 - odzież;

20 01 11 - tekstylia;

20 01 13* - rozpuszczalniki;

20 01 14* - kwasy;

20 01 15* - alkalia;

20 01 17* - odczynniki fotograficzne;

20 01 19* - środki ochrony rośli I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy);

20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;

20 01 23* - urządzenia zawierające freony;

20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne;

20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25;

20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27;

20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 30 - detergenty inne niż wymienione w 20 01 29;

20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

20 01 32 - leki inne niż wymienione w 20 01 31;

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 01 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające baterie;

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia freony zawierające niebezpieczne składniki;

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia freony niezawierające niebezpieczne składniki;

20 01 37* - drewno niezawierające substancji niebezpiecznych;

20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 - tworzywa sztuczne;

20 01 40 - metale;

20 01 41 - opakowania zmiotek wentylacyjnych;

20 01 80  - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19;

20 01 99 - inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny;

20 02 Odpady z ogródków i parków (w tym z cmentarzy):

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji;

20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie;

20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji;

20 03 Inne odpady komunalne:

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

20 03 02 - odpady z targowisk;

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów;

20 03 04 - szlam ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości;

20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych;

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe;

20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

* - odpady niebezpieczne

 

OS-NDM-32

 

04-11-2020

 

MPK PURE HOME Sp. z o.o.

ul. Kołobrzeska 5

07-401 Ostrołęka

 

 

7582117004

 

551318936

 

GRUPA 15 – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierani, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach:

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury;

15 01 02  - opakowania z tworzyw sztucznych;

15 01 03 - opakowania z drewna;

15 01 04 - opakowania z metali;

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe;

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe;

15 01 07 - opakowania ze szkła;

15 01 09 - opakowania z tekstyliów;

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne);

15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), wyłącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi;

GRUPA 16 – odpady nie ujęte w innych grupach:

16 01 03 - zużyte opony;

16 81 02 -  odpady inne niż wymienione w 16 81 01;

GRUPA 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wyłączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych):

17 01 01 - odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;

17 01 02 - gruz ceglany;

17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;

17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;

17 02 01 - drewno;

17 02 02 - szkło;

17 02 03 - tworzywo sztuczne;

17 03 02 – mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01;

17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz;

17 04 02 – aluminium;

17 04 03 – ołów;

17 04 04 – cynk;

17 04 05 – żelaza i stal;

17 04 06 – cyna;

17 04 07 – mieszaniny metali;

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10;

17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07;

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03;

17 08 02 - materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01;

17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03;

GRUPA 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie:

20 01 01 - papier i tektura;

20 01 02 - szkło;

20 01 08 - odpady kuchenne ulęgające biodegradacji;

20 01 10 - odzież;

20 01 11 - tekstylia;

20 01 13* - rozpuszczalniki;

20 01 14* - kwasy;

20 01 15* - alkalia;

20 01 17* - odczynniki fotograficzne;

20 01 19* - środki ochrony rośli I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy);

20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;

20 01 23* - urządzenia zawierające freony;

20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne;

20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25;

20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27;

20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 30 - detergenty inne niż wymienione w 20 01 29;

20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

20 01 32 - leki inne niż wymienione w 20 01 31;

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 01 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające baterie;

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki;

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35;

20 01 37* - drewno niezawierające substancji niebezpiecznych;

20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 - tworzywa sztuczne;

20 01 40 - metale;

20 01 41 - odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne);

20 01 80  - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19;

20 01 99 - inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny;

ex 20 01 99 - inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popioły z gospodarstw domowych)

20 02 Odpady z ogródków i parków (w tym z cmentarzy):

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji;

20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie;

20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji;

20 03 Inne odpady komunalne:

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

20 03 02 - odpady z targowisk;

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów;

20 03 04 - szlam ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości;

20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych;

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe;

20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

* - odpady niebezpieczne

 

OS-NDM-33

 

04-11-2020

 

RDF Sp. z o.o.

ul. Kołobrzeska 5

07-401 Ostrołęka

 

 

7582350657

 

145849705

 

GRUPA 15 – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierani, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach:

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury;

15 01 02  - opakowania z tworzyw sztucznych;

15 01 03 - opakowania z drewna;

15 01 04 - opakowania z metali;

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe;

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe;

15 01 07 - opakowania ze szkła;

15 01 09 - opakowania z tekstyliów;

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne);

15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), wyłącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi;

GRUPA 16 – odpady nie ujęte w innych grupach:

16 01 03 - zużyte opony;

16 81 02 -  odpady inne niż wymienione w 16 81 01;

GRUPA 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wyłączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych):

17 01 01 - odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;

17 01 02 - gruz ceglany;

17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;

17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;

17 02 01 - drewno;

17 02 02 - szkło;

17 02 03 - tworzywo sztuczne;

17 03 02 – mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01;

17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz;

17 04 02 – aluminium;

17 04 03 – ołów;

17 04 04 – cynk;

17 04 05 – żelaza i stal;

17 04 06 – cyna;

17 04 07 – mieszaniny metali;

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10;

17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07;

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03;

17 08 02 - materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01;

17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03;

GRUPA 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie:

20 01 01 - papier i tektura;

20 01 02 - szkło;

20 01 08 - odpady kuchenne ulęgające biodegradacji;

20 01 10 - odzież;

20 01 11 - tekstylia;

20 01 13* - rozpuszczalniki;

20 01 14* - kwasy;

20 01 15* - alkalia;

20 01 17* - odczynniki fotograficzne;

20 01 19* - środki ochrony rośli I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy);

20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;

20 01 23* - urządzenia zawierające freony;

20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne;

20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25;

20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27;

20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne;

20 01 30 - detergenty inne niż wymienione w 20 01 29;

20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

20 01 32 - leki inne niż wymienione w 20 01 31;

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 01 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające baterie;

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki;

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35;

20 01 37* - drewno niezawierające substancji niebezpiecznych;

20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 - tworzywa sztuczne;

20 01 40 - metale;

20 01 41 - odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne);

20 01 80  - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19;

20 01 99 - inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny;

ex 20 01 99 - inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popioły z gospodarstw domowych)

20 02 Odpady z ogródków i parków (w tym z cmentarzy):

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji;

20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie;

20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji;

20 03 Inne odpady komunalne:

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

20 03 02 - odpady z targowisk;

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów;

20 03 04 - szlam ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości;

20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych;

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe;

20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

* - odpady niebezpieczne

                                   

 

 


Wytworzył:
Marta Sotowicz
(2020-11-04)
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2016-12-13 10:20:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2020-11-27 15:15:25)