UCHWAŁA NR II/18/2018
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia 17 grudnia 2018r.


w sprawie:   zmiany uchwały nr VI/55/11 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a i 15, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 31, art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2018 poz. 1263 i poz. 1669) oraz art. 7b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2018 poz. 1983) oraz w związku z uchwałą nr I/4/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej, w tym Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§1.  W Regulaminie Stypendialnym w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki stanowiącym załącznik do uchwały nr VI/55/11 z dnia 29 marca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. W rozdziale I § 6 ust 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W celu oceny wniosków Burmistrz Miasta powołuje Komisję ds. stypendiów, zwaną dalej Komisją, której Przewodniczącym jest Sekretarz Miasta.”

  1. W rozdziale I § 6 ust 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W skład Komisji wchodzą: 3 radnych Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim (1 radny z Komisji Finansów, 1 radny z Komisji Oświaty, 1 radny z Komisji Spraw Społecznych) oraz kierownik Kancelarii Burmistrza.”

  1. W rozdziale III § 18 ust 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W celu oceny wniosków Burmistrz Miasta powołuje Komisję ds. stypendiów, zwaną dalej Komisją, której Przewodniczącym jest Sekretarz Miasta. W skład Komisji wchodzą: 3 radnych Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim (1 radny z Komisji Finansów, 1 radny z Komisji Oświaty, 1 radny z Komisji Spraw Społecznych) oraz dyrektor Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski


Wytworzył:
(2018-12-17)
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2018-12-24 09:58:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2018-12-24 10:04:27)