UCHWAŁA NR VII/ 114 /2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia 24 września 2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Nowy Dwór Mazowiecki i Gminą Pomiechówek


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w związku z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) oraz § 2 ust. 2, 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 1992 r. Nr 36 poz. 155, z 1993 r. Nr 83 poz. 390, z 1999 r. Nr 67 poz. 753, z 2014 poz. 478 oraz z 2017 r. poz. 1147) Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1.  Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia między Miastem Nowy Dwór Mazowiecki i Gminą Pomiechówek w sprawie prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych nauczania religii Kościoła Chrześcijan Baptystów dla uczniów uczęszczających do placówek prowadzonych przez Gminę Pomiechówek.

2.  Realizację wspólnych zadań prowadzić będzie Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.
 

§ 2.  Zasady realizacji zadań publicznych określonych w § ust. 1 zostaną ustalone w porozumieniu.
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski


Wytworzył:
Elżbieta Tokarska
(2019-09-16)
Udostępnił:
Jacek Kosiorek
(2019-10-04 13:44:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacek Kosiorek
(2019-10-07 14:48:55)