ZARZĄDZENIE NR 2/2020

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 7 stycznia 2020 roku

 

 

zmieniające Zarządzenie nr 201/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku
w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2020 roku.

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019, poz. 506 z późn.zm.), art. 11 ust 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019, poz. 688, 1570 t.j.), ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U 2019, poz. 2277), Uchwały Nr IX/145/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami na Rok 2020 oraz Uchwały Nr IX/144/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2020, zarządza się, co następuje:

 

 

§1. W ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2020 roku, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 201/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2020 roku, w dziale VI. Termin i warunki składania ofert, pkt.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul.Zakroczymskiej 30 do dnia 29 stycznia 2020 roku do godz. 16:00 (decyduje data wpływu) lub przesyłać na adres: Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, ul.Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki (decyduje data wpływu).”

 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski


Wytworzył:
Ewa Boczkowska
(2020-01-07)
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2020-01-07 13:20:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2020-01-07 13:23:09)