Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego


Uchwała Nr XIII/173/99
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 1999r.

w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Na podstawie art. 6 ust.6 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym / tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. / oraz art. 7 ust.1 pkt 1 i art. 18 ust.2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  / tekst jednolity Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996r. / Rada Miasta uchwala , co następuje :

&1

1.  Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/472/98 z dnia 17 czerwca 1998r. na wniosek Zarządu Miasta określa cele i kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta zawarte w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki stanowiące załącznik do Uchwały .

Polityka Przestrzenna (8,26 MB)
Uwarunkowania Rozwoju (264KB)
Szkic Graficzny Studium (336KB)


2.  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki , zwane dalej Studium" obejmuje obszar całego miasta w granicach administracyjnych.

&2

Studium uwzględnia uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego miasta: przyrodnicze , kulturowe , społeczne , komunikacji i transportu , infrastruktury technicznej oraz społeczne i gospodarcze , określając możliwości, bariery i konflikty , wpływające na kierunki zagospodarowania przestrzennego oraz rozwój społeczny i gospodarczy miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

&3

Strategicznym celem rozwoju Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jest zrównoważenie i harmonizowanie trzech głównych funkcji zagospodarowania przestrzennego : mieszkaniowo -usługowych , rekreacyjno -wypoczynkowych oraz terenów technicznych miasta wraz z ochroną wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego .

 

 


&4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

&5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

&6

Uchwała wymaga ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

                                                                        

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jacek Kowalski


Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Artur Żuk
(2005-02-03 11:26:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Martyna Kordulewska
(2010-07-08 15:24:12)